شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۴ دسامبر ۲۰۱۹

پرویز صداقت

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی ۶ مرداد ۱۳۹٨

میهمان این هفته: پرویز صداقت، اقتصاددان، تحلیلگز و کارشناس حوزه اقتصاد سیاسی