شنبه ۰۱ آبان ۱۴۰۰ - ۲۳ اکتبر ۲۰۲۱

اولریش گروبر

سبزها شعار اولین اجلاس زیست محیطی سازمان ملل را در سال 1972 گرفتند: جهانی فکر کنید، محلی عمل کنید. وگرنه تنها می مانید. در حدود سال 1980 ، یک جنبش زیست محیطی جهانی رخ داد، که به ژرفای تاریخ، به قرن 18 بازمی گشت و فراتر از همه مرزهای حزب بود: این شامل مواضع سوسیال دموکراتیک ، لیبرال و محافظه کارانه بود - و می توانست سیر وقایع را تغییر دهد.