چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ - ۲۰ اکتبر ۲۰۲۱

صداقت، پرویز

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی ۶ مرداد ۱۳۹٨

میهمان این هفته: پرویز صداقت، اقتصاددان، تحلیلگز و کارشناس حوزه اقتصاد سیاسی