سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۷ دسامبر ۲۰۲۱

ابوباکرا، خالدیا

جامعه اسرائیل، جامعه ای بیمار است. از همان ابتدا به کودکانشان میآموزند که نسبت به همه آن دیگران بد گمان باشند و نفرت داشته باشند. سرتاپای جامعه را نظامی گری فرا گرفته است. نمیتوان برای همیشه اینگونه همراه با وحشت و ترس زندگی کرد. حتی سربازان سراپا مسلح را در تصاویر دیده ایم که چگونه از یک کودک فلسطینی هراس دارند.