سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۷ دسامبر ۲۰۲۱

ایرانی، سهراب

دوستان عزیز، ما و شما و هر گرایش نظری دیگر، حق دارد با زاویه ی دید خود به مسائل بنگرد. ولی اساسِ دفاع از منافع ملی و صداقت سیاسی حکم می کند که؛ اگر ما با همه‌ی نیت پاکی که در خود سراغ داریم و به آن معتقدیم، وقتی در بعضی شرایط و برخی مسائل بقول رفیق عزیز؛ مواضع ما هم مانند دیگران دارای سوراخ می شود. پس جا دارد با پذیرشِ ضعفِ مواضع خود، به رفع آن نواقص بپردازیم.

این گونه شركت ها بعد از چندین سال نتوانستند و یا نخواستند وام های دریافتی را با بانكها تسویه نمایند. به همین علت بدهی آنان به بانك ها بسیار افزایش یافته است با افزایش چندین برابری ارزش اینگونه شركت ها، قصد دارند كه بعد ازین افزایش این شركت ها با مراجعه به بانكها و دریافت مجدد وام این بار بر مبنای قیمت گذاری جدید پول هنكفتی را به عنوان وام دریافت نموده و بخشی از آن را به عنوان بدهی گذشته و بخش هایی را نیز برای چپاول در اختیار خود قرار دهند.