گروه کار محیط زیست حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

مه لقا ملاح پس از بازنشستگی تمام وقت خودرا در خدمت حفاظت از محیط زیست درایران قرارداد.. درسال ۱۳۷۳با مشارکت همسر و چندتن از استادان دانشگاه «جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست» را بنیان گذاشت.این جمعیت در سال ۱۳۷۴ رسما اعلام موجودیت نمود. ایشان مسئول و سردبیر

فصلنامه «فریاد زمین» و نویسنده مقالات متعدد در حوزه مسائل محیط زیست است.

مجمع حفاظت از گونه‌های زیستی برآمده از کنوانسیون تنوع زیستی CBD است که در سال ۱۹۹۲ در ریودو ژانیرو تهیه شد. در سال ۲۰۱۰، ۱۹۶ کشور عضو این کنوانسیون ۲۰ هدف را برای حفاظت از گونه‌هایی زیستی مشخص کردند که می‌بایست تا سال ۲۰۲۰ محقق می‌شدند. بر اساس این اهداف تعیین‌شده می‌بایست ۱۷ درصد از خشکی و ۱۰ درصد دریاها بیشتر و بهتر محافظت شوند تا از بین رفتن گونه‌های زیستی متوقف شود.

حکومت ايران نسبت به بحران بزرگ محيط زيستی بی توجه است و برنامه ای برای غلبه بر آن ندارد. گروه های متعدد دوستداران طبیعت و محیط زیست در کشورمان با امکانات بسیار محدود و با ابتکارات فردی اقدامات مفیدی انجام داده اند ولی نه تنها از حمایت دولتی بی بهره اند، بلکه تحت پيگرد ارگان های امنيتی ـ اطلاعاتی قرار دارند.