سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۷ دسامبر ۲۰۲۱

دیه جی، عبدالرحمن

بسیاری از ریسک ها و خطرات را به جان پذیرفتیم و چون برخی‌ها به دام معاملات و پیشنهادات طمع انگیز نیافتادیم. به قلمی که خداوند در دستمان نهاد سوگند یاد کردیم که قداست قلم را حفظ کنیم و تا آخر خط در حق قلم خیانتی نکردیم.