جمعه ۰۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۱

پیمان نعمتی

آیا باید این جنبش های اجتماعی آگاهانه الویت های خود را انتخاب کنند و یا مانند گذشته بر اساس نظرات چپ سنتی همانند مردم به جان رسیده از سر ناچاری با آمدن به خیابان خواهان سرنگونی و گذار از حاکمیت سیاسی شوند؟

شورش مردم تهیدست ایران بدون وجود جامعه مدنی گسترش یافته در شرایط کنونی، اگر نتیجه ای مانند لیبی، سوریه و عراق، بوجود نیاورد، در بهترین حالت نتیجه انفلاب بهمن را خواهد داشت