تعدادی از هواداران حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در داخل کشور