چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱ اکتبر ۲۰۲۰

هادی کحال زاده

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ جمعه ۲۵ مهر ۹۹ برابر با ۱۶ اکتبر۲۰۲۰

میهمان برنامه: هادی کحال زاده - پژوهشگر سیاست گذاری اجتماعی در دانشگاه براندایز- آمریکا