چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۳ مارس ۲۰۲۱

حزب سوسیالیست فرانسه زبان بلژیک

حزب سوسیالیست به شدت نگران وضعیت دکتر جلالی است و از مقامات ایرانی می خواهد که او را اعدام نکنند!