سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۷ دسامبر ۲۰۲۱

آ.، سهند

این حامیان، "ناآگاه" و یا "فریب خورده" نبودند. آنها آگاهانه انتخاب کرده بودند (و هنوز هم همینطور است) که چشمان خود را بر آنچه درباره ترامپ نا خوشایند است ببندند. آنها کسی را میخواستند که برتری های نژادی و اجتماعیشان بر دیگ پوستان را دوباره برقرار کند. آنها کسی را میخواستند که آمریکا را دوباره در مقام همان ابر قدرتی که در جهان یکه تاز بود بنشاند. و البته، تحقق این خواسته ها را در شعار انتخاباتی ترامپ که میگفت میخواهد آمریکا را دوباره به عظمت بازگرداند متبلور می دیدند.