کنگره بنیانگذار

30.04.2018 - 11:44 پیام علی رضا جباری به کنگره بنیانگذار
23.04.2018 - 11:36 پیام حزب دمکرات کردستان ایران به کنگره‌ی مشترک
22.04.2018 - 16:12 پیام‌ها به کنگره بنیانگذار حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
22.04.2018 - 16:01 پيام اتحاد جمهوریخواهان ایران به کنگره مشترک
22.04.2018 - 15:46 پیام اتحاد برای دموکراسی در ایران به شورای مرکزی حزب چپ ایران (فداییان خلق)
22.04.2018 - 15:40 پیام جبهه متحد بلوچستان ایران به کنگره بنیانگذار
22.04.2018 - 15:33 پیام جمشید طاهری پور به کنگره بنیانگذار
22.04.2018 - 15:16 پیام جمعی از فعالان کارگری، فعالان حقوق کودکان، نویسندگان و فعالان سیاسی چپ به کنگره بنیانگذار
22.04.2018 - 14:02 پیام کنگرۀ بنیانگذار حزب چپ ایران (فدائيان خلق) به خانواده های جانباختگان راه آزادی، به مادران خاوران و به زندانیان سیاسی
21.04.2018 - 10:35 پیام کنگره بنیانگذاری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به رنج ديدگان از تبعیض مضاعف و تمرکزگرایی!
15.04.2018 - 23:33 پيام کنگره بنيانگذار حزب چپ ايران (فدائيان خلق) به زنان ايران
14.04.2018 - 15:52 منشور حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
14.04.2018 - 12:16 پيام کنگره بنيانگذار حزب چپ ايران (فدائيان خلق) به کارگران و زحمتکشان ايران
13.04.2018 - 22:42 گزارش تفصیلی کنگره مشترک برای بنیانگذاری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
13.04.2018 - 22:39 گزارش کوتاه کنگره مشترک برای بنیانگذاری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
13.04.2018 - 19:41 اساسنامه حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، مصوبه کنگره بنیانگذار
13.04.2018 - 19:32 آيين‌نامه کنگره بنیانگذار
13.04.2018 - 10:47 پیام کنگره بنيانگذاری حزب چپ ايران (فدائيان خلق) به مردم ايران
07.04.2018 - 10:29 کدامین گزینه، اصلاح یا انقلاب؟ - بخش سوم
29.03.2018 - 00:11 درباره پیش نویس منشور
27.03.2018 - 00:20 دفتر کنگره شامل مجموعه اسناد
25.03.2018 - 16:25 پاسخ احمد پورمندی به پرسش‌هایی در باره منشور "بسوی حزب"
25.03.2018 - 16:20 پرسش هایی در باره منشورهای منتشر شده
25.03.2018 - 16:14 تلاشی در ادغام دو منشور
19.03.2018 - 22:04 به کنگره مشترک تشکل نوبنیاد چپ
16.03.2018 - 23:25 پیش نویس اساسنامه
16.03.2018 - 22:58 به سوی حزب!
14.03.2018 - 12:43 یک گام به پیش؟
07.03.2018 - 22:22 منشور پیشنهادی
04.03.2018 - 11:20 پيرامون منشور "ديدگاه و ارزش ها، گذار به دموکراسی" و منشورهای ارائه شده
04.03.2018 - 11:11 گام ها تندتر و تلاش ها افزون تر
02.03.2018 - 21:10 طرح منشور برای چپ سوسیالیستی، عدالتخواه و دمکراسی خواه
24.12.2017 - 12:19 کیستی و باورهای بنیادین «سازمان نوبنیاد» – ویرایش ششم
22.12.2017 - 12:22 نکاتی چند در مورد "پيش نويس منشور"
08.12.2017 - 19:35 نگاهی پیرامون هویت منشور
02.12.2017 - 15:07 نگاهی به "پیش نویس منشور" وحدت چپ
20.11.2017 - 23:59 پيش نويس منشور
20.10.2017 - 13:55 "به پيش"، در خدمت برگزاری کنگره مشترک
19.10.2017 - 14:30 توضیحاتی در باره فعالیت گروه کار اساسنامه و آئین‌نامه