سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۳ اوت ۲۰۲۱

کمیته برگزاری پنجاهمین سالگرد

پنجاهمین سالگرد جنبش فدائی را در روزهای شانزدهم و هفدهم بهمن جشن میگیریم

پخش گرامیداشت پنجاهمین سالگرد جنبش فدائی از تلویزیون اندیشه در روزهای

یکشنبه و دوشنبه ۱۹ و ۲۰ بهمن ماه برابر با ۷ و ۸  فوریه از ساعت ۲۰:۳۰ بوقت ایران ،۱۸ بوقت اروپا و ۹ صبح بوقت امریکا در روزهای شانزدهم و هفدهم بهمن ماه از ساعت 21 بوقت ایران

در به پیش ویوتیوب،فیسبوک،تلگرام وایستاگرام حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

 گرامیداشت پنجاهمین سالگرد جنبش فدائی در روزهای شانزدهم و هفدهم بهمن ماه از ساعت 21 بوقت ایران