يكشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۹ - ۵ ژوئیه ۲۰۲۰

کنگره بنیانگذار

شما هرگز در مقابل نابرابریها ساکت ننشسته و در دفاع از ابتدائیترین حقوق خود هزینههای سنگینی را متحمل شدهاید. شما امسال نیز در روز زن بار دیگر خواسته های خود را با صدای رسا اعلام کردید. ما از حقوق شما برای دستمزد برابر با مردان، فراهم آوردن زمینههای لازم برای ایجاد اشتغال، راهیابی به فضاهای عمومی، به عرصه سیاست و اقتصاد حمایت کرده و با اميد به تلاش هايتان برای گسترش سازمانيابی و سازماندهی زنان می نگريم، اطمينان داريم که نتيجه اين تلاش، ارتقای توان مبارزاتی شما برای دستیابی به خواستههای بحقتان خواهد بود.

کنگرە ما پیگرد رهبران و فعالین سندیکایی و زندانی کردن آنها را محکوم و با معلمان و کارگران زندانی و خانوادە های آن ها اعلام همبستگی می کند و خواهان توقف بلادرنگ سرکوب سندیکاها و آزادی کارگران زندانی و رفع همە موانع بر سر راە فعالیت های سندیکائی و اجرای بی کم و کاست مقاولە نامە های سازمان بین المللی کار است.

کنگره همچنین بر صدور پیام‌هایی به نام خود خطاب به همه ایرانیان پی جوی آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی؛ خطاب به کارگران و زحمتکشان؛ به زنان تبعیض ستیز؛ جوانان مبارز؛ به فعالان تحت تبعیض ملی در کشور؛ و خطاب به زندانیان سیاسی تاکید کرد و وظیفه انتشار آنها را به شورای مرکزی منتخب خود سپرد. این پیام‌ها همراه این گزارش منتشر می‌شوند.

کنگره بنیانگذار حزب چپ ایران (فدائیان خلق) این افتخار را داشت که میزبان نمایندگانی از احزاب و تشکلهایی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی، شخصیتهای منفردی از جریان چپ ایران، فعالان و تحلیل‌گرانی متعلق به صفوف چپ و دمکراسی‌خواهی، یاران و همیارانی از تبار فدایی، و نیز نمایندگان و خبرنگارانی از چندین رسانه معتبر باشد.

کنگره بنیانگذار (از این به بعد، کنگره)، اولین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق) است و تصمیمات آن معتبرترين مرجع برای بنیانگذاری تشکل نوبنیاد می‌باشد

وحدت و اتحاد چپ، پاسخ به نیازی است که آتش اشتیاق‌ آن در دل جامعه خواستار آزادی و عدالت اجتماعی ایران شعله‌ می کشد. کشور ما در اوضاعی به سر می برد که برآمد چپ در آن، تاخیربردار نیست. صدای میلیون‌ها زحمتکش محروم از داشتن حداقل معاش و جوانان بیکار برای برخورداری از امنیت اقتصادی و رهایی از دغدغه فقر به جایی نمی رسد

در این دوره همزمان با تدارک برگزاری کنگره، در زمینه‌های مختلف، فعالیت مشترک تداوم داشته است. تلاش کردیم نسبت به اتفاقات و رویدادهای سیاسی و مسائل جامعه به سهم خود فعال برخورد کنیم. ثقل اصلی واکنش سیاسی ما روی مسائل مربوط به جنبش‌های اجتماعی متمرکز بوده است

در آستانه برگزاری کنگره، گام ها تندتر و تلاش ها افزون تر شده است. ضربان نبض پی ريزی سازمان نوبنیاد را در این روزها در همه جا میان فعالین این سه جریان حس می کنیم.

تارنمای "به پيش" می خواهد در خدمت برگزاری پربار و موفق کنگره مشترک قرار گيرد، با علاقمندان به وحدت سه جريان ارتباط برقرار کند، توصيه ها، تذکرات، پيشنهادها و نقدهای آن ها را پذيرا شود، نگاه به درون را با نگاه به بيرون همراه سازد و در خدمت شکل دادن به سازمان چپ برنامه محور و سياست ورز قرار گيرد