چهارشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۹ ژانویه ۲۰۲۰

گفتگو

مصاحبه با بهروز خلیق عضو هیئت سیاسی-اجرایی حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

مصاحبه با پرویز نویدی عضو هیئت سیاسی-اجرایی حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

 ارزشهای پایه ای در این سند، دموکراسی و در کنار آن عدالت اجتماعی و دیگر ارزشهای عموم بشری مثل حقوق بشر  هستند. 

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی، جمعه ۳۱ خرداد ۹۸:

میهمان این هفته: آقای احمد جواهریان، پژوهشگر، شاعر، فیبمساز، فعال و زندانی سیاسی سابق

این یکی از بند های بسیار مثبت سند است که می تواند به شاه بیت آن و شعار محوری حزب تبدیل بشود. کوتاه کردن دست دولت از نفت یعنی خشکاندن مهم ترین منبع فساد، رانتخواری و استبداد!

جایگاه این حزب را در خانواده چپ چگونه ارزیابی  می کنید؟ 

مصاحبه با بهروز خلیق عضو هیئت سیاسی-اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

بیست ژوئن مناسبتی است برای اعلام همبستگی با پناهجویان و آوارگان و به ویژه کودکان در سراسر جهان، زندگی شایسته ای را همراه با حفظ کرامت انسانی برای آنان آرزو می کنم. بی تردید، همه افرادی که از یک کشور به کشور دیگر حرکت می کنند، مستحق احترام کامل به حقوق بشر و شرافت آنها به عنوان افراد انسانی هستند. 

گروهبندی‌های موجود در میان مدت از دل خود یک جریان غالبی را شکل خواهند داد و امیدوارم این جریان یک جریان سوسیال‌دمکراسی رادیکال باشد. من ظرفیتی برای فائق شدن نولیبرال ها از یک سو و مارکسیست - لنینیست‌ها از سوی دیگر نمی‌بینم.

صلح، تنش صفر

مصاحبه با مهدی ابراهیم زاده عضو شورای مرکزی و مسئول گروه کار روابط بین الملی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

اختلاف نظر و وجود گرایش‌های مختلف، نقطه ضعف نیست بلكه نقطه قوت است، و از اشتباهات آینده جلوگیرى می‌كند؛ اما به شرطى كه حزب از تجارب و راه كارهاى احزاب مدرن بیاموزد و دموكراسى حزبى را گسترش و تكامل دهد، و از اصول برنامه‌اى سوسیالیستى عدول نكند.