شنبه ۰۱ آبان ۱۴۰۰ - ۲۳ اکتبر ۲۰۲۱

کنگره بنیانگذار حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷، مصداق بارز جنایت علیه بشریت است. حاکمان جمهوری اسلامی همه بدون هیچ استثنائی در قبال این جنایت مسئول هستند و باید پاسخگو باشند. همه کسانی که در کشتار زندانیان سیاسی، به فرمان خمینی، نقش ایفا نموده‌اند و یا در کشتار مشارکت داشتهاند، مسئولند. با تاسف بسیار، هم‌اکنون نیز بعد از سی سال، این جانیان در ارکان حکومت حضور دارند و هم‌چنان، نه تنها بر سرنوشت مردم حکم می رانند، بلکه با وقاحت تمام از آن جنایت بزرگ دفاع نیز می کنند.

ایرانیان ساکن در مناطقی از کشور که با خودویژگی ملی ـ قومی شاخص هستند، علاوه بر ستم ها و تبعیض‌های فراگير سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که همه ایرانیان از آنها رنج می‌برند، با اعمال تبعیض مضاعف نيز مواجهند. زبان مادری، تاریخ، هویت و فرهنگ ملی آنها از جانب حکومت استبدادی مورد بی مهری و تبعیض قرار دارد. نتیجه سیاست تمرکزگرایی ناشی از چنین اعمال تبعیضی، توزیع ناعادلانه امکانات رشد اقتصادی در کشور و محرومیت میلیون ها انسان از حق ابتدایی تحصیل به زبان مادری است

شما هرگز در مقابل نابرابریها ساکت ننشسته و در دفاع از ابتدائیترین حقوق خود هزینههای سنگینی را متحمل شدهاید. شما امسال نیز در روز زن بار دیگر خواسته های خود را با صدای رسا اعلام کردید. ما از حقوق شما برای دستمزد برابر با مردان، فراهم آوردن زمینههای لازم برای ایجاد اشتغال، راهیابی به فضاهای عمومی، به عرصه سیاست و اقتصاد حمایت کرده و با اميد به تلاش هايتان برای گسترش سازمانيابی و سازماندهی زنان می نگريم، اطمينان داريم که نتيجه اين تلاش، ارتقای توان مبارزاتی شما برای دستیابی به خواستههای بحقتان خواهد بود.

نظام پیشنهادی ما، نظام سیاسی ـ اجتماعی دمکراتیک در شکل جمهوری است. جمهوری مورد نظر ما مبتنی بر حق رای آزاد و همگانی، پایبندی به قانونيت و بر اصل جدایی دولت و دین، تفکيک قوای سهگانه، استقلال رسانهها، تناوب قدرت و انتخابی بودن مقامات، نفی حکومت دینی و مسلکی، ساختار سیاسی و اداری غیرمتمرکز و پلورالیسم استوار است. در این جمهوری مذهب و ايدئولوژی رسمی وجود ندارد

کنگرە ما پیگرد رهبران و فعالین سندیکایی و زندانی کردن آنها را محکوم و با معلمان و کارگران زندانی و خانوادە های آن ها اعلام همبستگی می کند و خواهان توقف بلادرنگ سرکوب سندیکاها و آزادی کارگران زندانی و رفع همە موانع بر سر راە فعالیت های سندیکائی و اجرای بی کم و کاست مقاولە نامە های سازمان بین المللی کار است.

«حزب چپ ایران (فدائیان خلق)» که از وحدت سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، کنشگران چپ، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ و دیگر فعالان چپ ایران شکل گرفته است، تشکل داوطلبانه افرادی است که دیدگاه‌ها و ارزش‌های اعلام شده در منشور حزب را پذیرفته و...

کنگره بنیانگذار (از این به بعد، کنگره)، اولین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق) است و تصمیمات آن معتبرترين مرجع برای بنیانگذاری تشکل نوبنیاد می‌باشد