يكشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۹ - ۵ ژوئیه ۲۰۲۰

جمشید طاهری پور

كیانوش توكلی در گفتگو با فریدون احمدی، آرسن نظریان ،جمشید طاهری پور، فرهاد فرجاد، بهروز مطلب زاده، احمد پورمندی در اولین گنگره حزب چپ ایران

من امیدوار هستم و آرزو می‌کنم که شرکت کنندگان کنگره در پرتو منش دموکراتیک و آگاهی آیندهخواه خود، بر زمینه وقوف به نکات یاد شده، صفوف خود را همچنان متحد نگهداشته و با یگانگی فشردهتری کنگره را با موفقیت به پایان برسانند.