گروه کار سلامت – حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

تبعیض در توزیع امکانات زیستی، معیشتی موجب افزایش خطر ابتلا برای گروه های آسیب پذیر جامعه بشری شده است. اکنون بی عدالتی بزرگ در توزیع واکسن کرونا خطرات جانی و مالی گسترده ای را بوجود آورده است. در همه گیری جهانی بیماری کووید -۱۹ ، واکسن کرونا می باید یک کالای عموم بشری مانند هوا شناخته شود و ترتیبی داده شود که در اختیار همه مردم جهان قرار گیرد.

حزب چپ ایران(فدائیان خلق) حمایت خود را از کارزار «واکسن برای همه» اعلام می‌کند. ما خواهان آن هستیم که فرمول واکسن های تأیید شده کرونا بطور رایگان در اختیار همه کشورها و شرکت‌های داروسازی قرار گیرد. ما از خواست سازمان جهانی بهداشت در پایان دادن به انحصارگری ملی گرایانه واکسن کرونا حمایت می‌کنیم.