سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۷ دسامبر ۲۰۲۱

اتحاد جمهوریخواهان ایران

هدف جمهوری‌خواهان، استقرار نظامی سکولار و دمکرات در ایران است. نظامی که با رأی و اراده آزاد همه شهروندان کشور فارغ از تبار، جنسیت،عقیده، مرام و مذهب آن‌ها می تواند مستقر شود. از نظر ما دستیابی به این هدف با اتکا به ارادهی آگاهانه مردم، تکیه به نهادهای مدنی و جنبش‌های اعتراضی و رأی مردم ممکن است.

ما معتقدیم که وجود یک نیروی چپ متحد و قدرتمند می‌تواند جنبش جمهوریخواهی کشورمان را تقویت نماید. حضور موثر و قدرتمند نیروهای چپ در صحنه سیاسی کشور می‌تواند نقش مهمی در متشکل نمودن و به صحنه آوردن آن بخش از جامعه ایفا نماید که در طول چهل سال گذشته از حق حضور متشکل و مستقل در تحولات سیاسی محروم بوده است.