دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰ - ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱

محمد صادق علی اصغری

بیائید تا با تحریم انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری دوره سیزدهم شعار"رأی ندهیم!" را هر چه بیشتر فراگیرتر کرده و بیش از پیش در جهت افشای نظام جمهوری اسلامی و تقویت نهاد های مدنی در داخل کشور، حرکت کنیم .