دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۲ اوت ۲۰۲۱

ازیز دادیار

درین گفتگو، از کَسی سخن به میان آورده می شوَد که در آن زمان، همه جا و در هر گوشه ای گروه و دسته ای مسلّح، دست به تیغ و شمشیر برده، آشوب افرینی می کردند و در هر دهی، قلعه‌ی ستمی برپاداشته و جز به زبان شمشیر سخن نمی گفتند، اینک او بر پا خواسته، تا با سِلاحی برنده تر از شمشیر، یعنی کلام و قلم، امّا هنرمندانه بشورد و بشوراند و منطق تغیر، را بدل کند.

مردم بلوچستان انتخابات را تحریم می کنند

مصاحبه با ازیز دادیار عضو خزب چپ ایران(فدائیان خلق)

اوضاغ سیاسی اجتماعی بلوچستان و رویداد خونبار سراوان

عزیز دادیار شاعر ،نویسنده 

در اتاق تلگرام " اتحاد چپ" به سوالات  شما پاسخ داد

چهارشنبه 34 اسفند 1399 برابر با 3 مارس 2021

ساعت 21 بوقت ایران ، ساعت 18:30 به وقت اروپای مرکزی