سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۷ دسامبر ۲۰۲۱

دادیار ازیز

مردم بلوچستان انتخابات را تحریم می کنند

مصاحبه با ازیز دادیار عضو خزب چپ ایران(فدائیان خلق)