چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ - ۱ دسامبر ۲۰۲۱

بابک امیر خسروی

پیام اقای بابک امیر خسروی از بنیانگذاران حزب دمکراتیک مردم ایران در حمایت از تحریم فعال و هدفمند انتخابات رياست جمهوری ۱۴۰۰ و کارزار «رای نمیدهم»