سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۷ دسامبر ۲۰۲۱

امیر خسروی، بابک

پیام اقای بابک امیر خسروی از بنیانگذاران حزب دمکراتیک مردم ایران در حمایت از تحریم فعال و هدفمند انتخابات رياست جمهوری ۱۴۰۰ و کارزار «رای نمیدهم»