دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۲ اوت ۲۰۲۱

کاوه کرمانشاهی

خشونت و قتل ناموسی افراد کوییر، بی شمار اما بی صدا

سخنران کاوه کرمانشاهی کوییر فمنیست کرد و فعال حقوق بشر

سه شنبه 18 خرداد ماه 1400 برابر با 8 ژوئن 2021 

ساعت ۲۱ به وقت ایران – ۱٨:۳۰ به وقت اروپای مرکزی