سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۷ دسامبر ۲۰۲۱

امیدیس، مسعود

جلسه تلگرامی ۴ تیر ۱۴۰۰

میهمان برنامه: مسعود امیدی - نویسنده، مترجم و پژوهشگر در حوزه علوم اجتماعی