چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ - ۸ دسامبر ۲۰۲۱

جمهوری خواهان ایران در بلژیک

"جمهوریخواهان ایران در بلژیک" از اعتصاب سراسری و مطالبات کارگران حمایت می کند و بدین منظور برای حمایت و همبستگی با مبارزات مدنی و صنفی کارگران کشورمان، تظاهراتی را در برابر ساختمان پارلمان اروپا در روز نشست دوره ای "گروه روابط ایران در پارلمان اروپا" در بروکسل برگزار می کند.

ما از عموم ایرانیان دمکرات و آزادیخواه ساکن بلژیک دعوت می کنیم برای همبستگی و در حمایت از اعتصاب و مطالبات "کارگران پیمانی نفت" در ایران، در این گردهمایی شرکت کنند.