چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ - ۱ دسامبر ۲۰۲۱

جمهوریخواهان ایران در بلژیک

شرکت کنندگان در آکسیون بروکسل شعارهایی به زبان فرانسه و فارسی در دفاع از کارگران اعتصابی و مطالبات آنان در دست داشتند. سرودهای مبارزاتی در همبستگی با کارگران و مبارزات مردم کشورمان از پشت تربیون پخش شد. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) بلزیک، با انتشار اعلامیه ای از تظاهرات بروکسل جمهوریخواهان حمایت کرد.