چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ - ۱ دسامبر ۲۰۲۱

گزارشگر: مهدی ابراهیم زاده

روزهای دارسی پرونده "میکونوس" برایم تداعی شد، که چگونه جلو دادگاه محل ملاقات و دیدار بخش های مختلف اپوزیسیون دمکرات ایران بود و همه در انتطار شنیدن خبر تازه ای از درون دادگاه. متاسفانه، اینجا در حاشیه دادخواهی مهمی که در درون دادگاه جریان دارد، شاهد رقابت های مضر به روند دادگاه، نیز هستیم. باید هشیار بود که حاشیه ها بر متن دادخواهی سایه نیاندازند.

پیام حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به این کنگره که در آن به نقش چپ در اروپا برای مقابله با پوپولیسم راست و کمک به صلح در منطقه خاورمیانه و ابقای قرارداد اتمی (برجام) و وضعیت حقوق بشر و جنبش کارگری در ایران اشاره شده بود، مورد استقبال حزب چپ آلمان قرار گرفت.

امسال غرفه برلین که با پلاکارد حزب چپ ایران (فداییان خلق) آذین داده شده بود، چون سالهای گذشته محل مراجعه علاقه مندان آلمانی و ایرانی چپ ایران بود.