گزارشگر: علی صمد

در این تظاهرات نمایندگانی از پارلمان ناحیه بروکسل از حزب کار بلژیک و برخی وسایل ارتباط جمعی بلژیکی (هر دو بخش فرانسه و ندرلند زبان) در این اکسیون شرکت کردند و خبرنگاران از این تظاهرات گزارش تهیه کردند و خبر این تظاهرات و خواستهای معترضان را در در سطحی وسیع در بلژیک بازتاب دادند. اکثر شرکت کنندگان در تظاهرات جوانان ۱٨تا ۳۰ ساله افغان با گرایشات متنوع بودند. نزدیک به صد نفر از تظاهرات کنندگان زن بودند. دختران جوانی که از حقوق زنان و مردم افغانستان حمایت می کردند.

در میان وکلای ایرانی خانم نسرین ستوده دومین وکیل مبارزی است که این جایزه بین‌المللی به او تعلق می گیرد. در سال ۲۰۰۲ خانم مهرانگیز کار بدلیل مبارزات و فعالیت هایی که در چارچوب حقوق بشر و دفاع از حقوق زنان در ایران انجام داد توسط هیات داوران این ارگان بین‌المللی انتخاب شد و به عنوان اولین وکیل مبارز ایرانی«جایزه بین‌المللی حقوق بشر لودویک تراریو» را دریافت کرد.

همه طیف های چپ بلژیکی و خارجی در جشن اول ماه مه در بروکسل شرکت فعال داشتند!