سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۷ دسامبر ۲۰۲۱

آنسارا، میریام

درکوبا گروه هایی هستند که از دولت متنفرند، از سیستم متنفرند، وتنها می‌خواهند بتوانند به شیوه ای که مردم درکشورهای سرمایه داری زندگی می‌کنند زندگی کنند. گروه دیگری از مردم وجود دارد که به دلایل و باورهای مختلف درواقع با شیوه ای که این قدرمتمرکز شده است مشکل دارند. و بعد درواقع گروه بزرگی ار مردم هستند که واقعا احساس می‌کنند که دیگر نمی‌توانند تحمل کنند. آری، آن‌ها دوز اول، دوم، وبرخی حتی دوزسوم واکسن را دریافت کرده بودند، اماچنین به نظر می‌رسید که چیزی درحال تغییر نیست، و قطعا به زودی تغییر نخواهد کرد.