تهیه و تدوین: احمد نجاتی

کلیپ تجمع اعتراضی در برابر دادگاه لاهه جهت حمایت از مردم خوزستان و دیگر شهر ها ی کشور در اعتراض به شروع کار رئیسی(عضو هیئت مرگ) در مقام رئیس جمهور‎‎