گزارشگر: پروین ملک

بعدازظهر روز پنجشنبه پنجم ماه آگوست ، در روزی که عضو هیئت مرگ در مجلس شورای اسلامی برای ریاست جمهوری ...