شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۶ اکتبر ۲۰۲۱

شجاع شمسی زاده

مصاحبه با حسن زهتاب در مقابل دادگاه محاکمه حمید نوری در سوئد 

کشتار 67 جنابت علیه بشریت

مصاحبه با عفت ماهباز در مقابل دادگاه محاکمه حمید نوری در سوئد

این دادگاه از اهمیت بسیار برای مادران خاوران و خانوادهای جانباختگان دهه 60 برخوردار است

جنایت کاران باید بدانند که روزی فراخواهد رسید که به پای میز محاکمه برای پاسخگویی به اعمالشان کشیده خواهند شد

مصاحبه با مسعود فتحی در مقابل دادگاه سوئد

دادگاه محاکمه حمید نوری یکی از اعضای هیئت مرگ در دهه ۶۰

مصاحبه با فرزانه عظیمی در مقابل دادگاه سوئد

دادکاه حمید نوری یکی از اعضای هیئت مرگ در دهه 60