سه شنبه ۲۸ دی‌ ۱۴۰۰ - ۱۸ ژانویه ۲۰۲۲

گزارشگر «به پیش» از اسپانیا

سند سیاسی توسط کمیسیونی با مسئولیت ونسنت بوئت از حزب کمونیست فرانسه تهیه و با ۸۶ درصد رأی موافق به تصویب کنگره رسید. این سند در سمت تحقق مبارزه برای حفظ محیط زیست، مبارزه با سیاست های نئولیبرالی و مبارزه با رشد احزاب ماورای راست، چالش با سرمایه داری، با هدف ساختن اروپایی برای مردم، حفاظت از کره زمین و تضمین صلح را در دستور کار قرار داده است.

اونایی سوردو دبیر کل کمیسیون‌های کارگری در آغاز سخنان امروزش در پایان راه‌پیمایی به مناسبت اول ماه مه ابتدا از رئیس‌جمهور سابق برزیل، لولا دا سیلوا که اکنون در زندان است یادکرد و با او و میلیون‌ها فعال سندیکایی که در زندان‌ها هستند ابراز همبستگی کرد.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، در این تظاهرات با شعار آزادی برای فعالین سندیکایی و اعتراض به کار کودکان شرکت فعال داشت. در طول راه پیمایی و در میتینگ پایانی تظاهرات در رابطه با حزب تازه تاسیس، ریشه های تاریخی آن، آماجهای برنامه ای، سمت گیریهای سیاسی خاصه در رابطه با شرایط فعلی ایران و خاور میانه با آعضاء و هواداران احزاب شرکت کننده و همچنین با فعالین سندیکایی صحبت شد.