شنبه ۰۹ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۸ مارس ۲۰۲۰

سرسخن

تارنمای «به پیش!»، در خدمت برگزاری کنگره مشترک ایجاد شد، و فعالیت رسانه‌ای این پروژه وحدت را برعهده گرفت. راه اندازی «به پیش!»، از ابتدا مسلم نبود. اهداف، خط مشی، کادر تحریریه و با صلاحیت‌های فنی و توافق جمعی پیش‌شرط‌های دشواری بودند که باید راه‌جویی می‌شدند. قرار نبود رسانه‌ای راه اندازی شود که تکرار رسانه‌های موجود متعلق به گرایش چپ جامعه‌مان باشد

در این دوره همزمان با تدارک برگزاری کنگره، در زمینه‌های مختلف، فعالیت مشترک تداوم داشته است. تلاش کردیم نسبت به اتفاقات و رویدادهای سیاسی و مسائل جامعه به سهم خود فعال برخورد کنیم. ثقل اصلی واکنش سیاسی ما روی مسائل مربوط به جنبش‌های اجتماعی متمرکز بوده است

در آستانه برگزاری کنگره، گام ها تندتر و تلاش ها افزون تر شده است. ضربان نبض پی ريزی سازمان نوبنیاد را در این روزها در همه جا میان فعالین این سه جریان حس می کنیم.

بين سه جريان توافق وجود داشت که برای تشکيل سازمان واحد، تهيه برنامه در گام نخست ضروری نيست و می توان ابتدا به تدوين منشور با مشخصات برشمرده اکتفا کرد. چرا که برنامه نيازمند کار سنگين و فرصت زمانی بيشتری است. آنچه در مرحله کنونی ضروری است، بيان هويت جريان برآمده از کنگره است. به همين خاطر تدوين برنامه کنار گذاشته شد و منشور در دستور قرار گرفت

تارنمای "به پيش" می خواهد در خدمت برگزاری پربار و موفق کنگره مشترک قرار گيرد، با علاقمندان به وحدت سه جريان ارتباط برقرار کند، توصيه ها، تذکرات، پيشنهادها و نقدهای آن ها را پذيرا شود، نگاه به درون را با نگاه به بيرون همراه سازد و در خدمت شکل دادن به سازمان چپ برنامه محور و سياست ورز قرار گيرد