سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۷ دسامبر ۲۰۲۱

افشاری، ناجیه

 چشم انداز وضعیت زنان در حکومت طالبان  

 ناجیه افشاری  فعال سیاسی و مدنی از افغانستان  

در اتاق تلگرام "اتحاد چپ" به سؤالات پاسخ میدهد

 پنجشنبه ۲۵ شهریورماه برابر با ۱۶ سپتامبر

ساعت ۲۱ به وقت ایران ٫و ساعت ۱۸:۳۰ به وقت اروپای مرکزی و ۱۲:۳۰ شرق آمریکا