جمعه ۰۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۱

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

هیئت سیاسی- اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) امیدوار است که در سال جدید، بشریت بتواند شعله‌ی آتش جنگ در جهان را مهار کند، آتش افروزان و ماحراجویان را عقب بنشاند. استبداد را در هر آن‌جا که هست، از هم فرو بپاشاند. آسایش و رفاه جان بگیرد. تبعیض، مغلوب برابری گردد. کشتار و اعدام رخت بر بندد و صلح و دوستی بین ملت ها تقویت گردد.

جمهوری اسلامی که در ایجاد فضای ترس بر جامعه ناکام مانده است، مأیوسانه به خانواده‌ی جانباختگان که برای گرامیداشت خاطره‌ی عزیزانشان و برای محکومیت جمهوری اسلامی در پنج د‌ی‌ماه فراخوان داده بودند، یورش آورده و تعدادی از آنان از جمله ناهید شیرپیشه، مادر و منوچهر بختیاری، پدر زنده یاد پویا بختیاری را دستگیر و زندانی کردهاند.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) با ابراز تاثر عمیق از مرگ این دو نوجوان قربانی فقر، و ابراز همدردی با خانواده این جانباختگان، مسئول مرگ این کولبران نوجوان و نیز همه کولبران تاکنون جانباخته و همچنین مسبب مرارت های تمامی آنانی که از همین راه سخت زندگی می‌کنند را فقط و فقط جمهوری اسلامی می‌داند.

فریاد مبارزاتی ۱۶ آذر امسال، فقط در آزادی خواهی و دمکراسی طلبی اوج نگرفت، بلکه فساد گسترده‌ی حکومتی، رانت خواری و سیاست های نئولیبرالی دولت را هم نشانه رفت. پلاکاردهائی که در مخالفت با بدترین غارتگری های سوداندوزانه مبتنی بر انواع رانت‌ها، محوطه‌ی دانشگاه تهران را پوشانده بود، نشان داد، روحیه و گرایش به عدالت‌خواهی در میان دانشجویان رو به رشد و گسترش است.

. اهمیت دارد همهی جریانهای سیاسی که در مبارزه با جمهوری اسلامی، خواستار گذر از آن و بر استقرار جمهوری سکولار و دمکرات برآمده از رای مردم تاکید دارند، برای همراهی، هماهنگی و عمل مشترک متحد شوند. ایجاد ثقل نیرومندی از جمهوریخواهان ضرورت گذار از جمهوری اسلامی و استقرار دموکراسی و عدالت اجتماعی است.

جمهوری اسلامی با نقض برابرحقوقی شهروندان ایرانی بر پایۀ تعلقات جنسی، مذهبی، سیاسی، ملی- قومی، ... (یعنی با نقض برابرحقوقی چنان که صیانت از آنها در اصول یک و دو منشور تصریح شده است) ناقض حقوق بشری مردم ایران است.

 

 

ما از آزادی فعالیت تشکل‌های مستقل دانشجویان و دانشگاهیان دفاع می کنیم. باید به تهدیدها، احضارها، و محرومیت از تحصیل دانشجویان به دلیل فعالیت‌های صنفی و سیاسی پایان داده شود. نهادهای وابسته به‌ ارگان‌های سرکوب رژیم در دانشگاه‌های کشور برچیده شوند و فعالیت تشکل‌های دانشجوئی به رسمیت شناخته‌شود.