شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۶ اکتبر ۲۰۲۱

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

این واقعیتی است که تحولات سیاسی کنونی در افغانستان چشم انداز نگران کننده و تیره‌ای را نشان می‌دهد و انواع خطرات در کمین آن نشسته است. از تشدید جنگ داخلی و بی ثباتی سیاسی باز هم بیشتر تا تقابل‌های خونین قومی، قدرت‌گیری ارتجاع مذهبی و قبیله‌ای، و بازپس گیری دستاوردهای مدنی و سیاسی از جامعه افغانستان. شبح گسترش فقر و فاقه در فقدان تولید صنعتی و کشاورزی حداقل و کور شدن منابع کانی آن و اینها نیز در شرایطی که تزریق بیست ساله دلار به این کشور، در حال قطع شدن و یا دستکم فروکاهی بنیادی است.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) با ابراز نگرانی از پيآمدهای بحران قطع مکرر برق، با فشار طاقت فرسای آن بر مردم، بر حقانیت اعتراضات آنان پای می‌فشارد و حمایت خود را از این اعتراضات اعلام می‌دارد. در کشور ما باندازه کافی برق توليد می شود، ولی مردمانش از قطع برق این چنین در رنج اند. نیازهای سیاست‌های برونمرزی و درونمرزی جمهوری اسلامی، که تماماً خلاف مصالح ملی و مردمی است، مانع از روشن ماندن چراغ خانه مردمان این کشور می‌شود.

این حرکت بزرگ با آن‌که جنبه مطالباتی و صنفی دارد، اما با توجه به وزن سنگین این صنعت در اقتصاد کشور و حد آگاهی در این بخش از کارگران ایران با هر نتیجه‌ای هم که پایان گیرد مهر و نشان خود را بر روند تحولات سیاسی در مبارزه با جمهوری اسلامی و در رسیدن به آزادی و عدالت خواهد کوبید. همانگونه که خیزش‌های مردمی دی ۹۶ و آبان ۹۸ تاثیرات بسیار بزرگ خود را در رابطه جامعه و حکومت باقی گذاشتند و بدانگونه که حرکت مدنی تحریم انتخابات حکومت را باز هم بیشتر منفرد کرد، این اعتصاب بزرگ هم اثر خود را چه از نظر تقویت اعتماد به نفس در مردم و چه دستاوردهای عملی اش بر جای خواهد گذاشت.

این حرکت بزرگ با آن‌که جنبه مطالباتی و صنفی دارد، اما با توجه به وزن سنگین این صنعت در اقتصاد کشور و حد آگاهی در این بخش از کارگران ایران با هر نتیجهای هم که پایان گیرد مهر و نشان خود را بر روند تحولات سیاسی در مبارزه با جمهوری اسلامی و در رسیدن به آزادی و عدالت خواهد کوبید. همانگونه که خیزشهای مردمی دی ۹۶ و آبان ۹۸ تاثیرات بسیار بزرگ خود را در رابطه جامعه و حکومت باقی گذاشتند و بدانگونه که حرکت مدنی تحریم انتخابات حکومت را باز هم بیشتر منفرد کرد، این اعتصاب بزرگ هم اثر خود را چه از نظر تقویت اعتماد به نفس در مردم و چه دستاوردهای عملی اش بر جای خواهد گذاشت.

اهمیت دیگر این اعتصاب در آن است کە در زمان انتصاب کسی است کە قصد دارد با درخواست اتاق بازرگانی یک رشتە تغییرات تازە علیە حقوق کارگران اعمال نماید. تغییراتی کە هم شرایط کاری و هم معیشتی کارگران را بدتر خواهد کرد. کارگران رسمی صنعت نفت نیز در واکنش مشابهی بە این اعمال تا ٩ تیر ماە بە مدیریت وزارت نفت مهلت دادەاند کە بە تضييع حقوق آنها خاتمە دهد و در صورت نگرفتن جواب مثبت دست به اعتصاب خواهند زد.

آنها قربانیان بی‌کفایتی مسئولان جمهوری اسلامی هستند. استاندار آذربايجان غربی به جای پاسخگوئی، با گفتن اینکه به طور طبیعی زیاد از این اتفاقات داریم، موضوع از دست رفتن جان خبرنگاران محیط زیست را توجیه نموده است. در اين سانحه سازمان محیط زیست به خاطر استفاده از اتوبوس فرسوده برای انتقال خبرنگارانی که مسئولیت حفظ سلامتشان را داشته است، مسئول است.