شنبه ۰۱ آبان ۱۴۰۰ - ۲۳ اکتبر ۲۰۲۱

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

در انتخابات فرمایشی کە موجب تقویت دشمنان طبقاتی و سرکوبگران شما و تحکیم پایەهای استبداد میشود، شرکت نکنید و از مردم بخواهید از این کار خودداری کنند. تا کنون هیچ دولت، مجلسی تشکیل نشدە کە بخشی از حقوق شما را سلب نکرده و قوانین را علیە شما تغییر ندادە باشد. انتخابات فرمایشی را محکوم کنید و خواستار آزادی بی قید و شرط فعالیت اتحادیەها و احزاب، آزادی زندانیان سیاسی، لغو سانسور، برگزاری انتخابات آزاد و محاکمە و مجازات آمران و عاملان جنایات سیاسی و دزدان و غارتگران سرمایەهای کشور شوید.

در انتخابات فرمایشی کە موجب تقویت دشمنان طبقاتی و سرکوبگران شما و تحکیم پایەهای استبداد میشود، شرکت نکنید و از مردم بخواهید از این کار خودداری کنند. تا کنون هیچ دولت، مجلسی تشکیل نشدە کە بخشی از حقوق شما را سلب نکرده و قوانین را علیە شما تغییر ندادە باشد. انتخابات فرمایشی را محکوم کنید و خواستار آزادی بی قید و شرط فعالیت اتحادیەها و احزاب، آزادی زندانیان سیاسی، لغو سانسور، برگزاری انتخابات آزاد و محاکمە و مجازات آمران و عاملان جنایات سیاسی و دزدان و غارتگران سرمایەهای کشور شوید.

ما بر این باوریم که توزیع منصفانه‌ی واکسن بین تمامی کشورها، نیازمند فعال‌تر کردن کوواکس و مهم‌تر از همه امکان تولید واکسن‌های موجود با لغو حق لیسانس آن‌ها ولو موقت - در تمامی کشو‌‌رهایی است که توان و امکان آن را دارند. دسترسی آسان به واکسن، تولید آن در همه‌ی کشورها شرط ضروری مقابله با کووید ۱۹ و تنها راهکاری است که می‌تواند رهایی جهان از این پاندمی را میسر سازد.

اکنون که دریچهای برای مذاکره گشوده شده است، دولت اسرائیل میخواهد با این اقدامات خرابکارانه‌ی خود روند مذاکره را متوقف نماید. در نتیجه‌ی چنین اقداماتی، امکان به‌هم خوردن مناسبات با کشورهای امضا کننده‌ی برجام و تداوم تحریم‌های کمرشکنی که مردم ایران را به خاک سیاه نشانده است، وجود دارد. اقدام تخریبی اسرائیل در تاسیسات نطنز، احتمال نشت مواد رادیو اکتیو را هم به دنبال دارد که میتواند امنیت جانی مردم ایران را به خطر اندازد. تداوم چنین اقداماتی منطقه را ناامنتر کرده و به آتش شعلههای جنگ خواهد دمید.

ما در مرداد ماه سال گذشته نسبت به امضای این سند هشدار دادیم و نوشتیم که: « نگاه و سیاست پنهان در پس "سند جامع همکاری ٢٥ ساله"، همان نگاه معیوب و فاجعه‌بار به جهان ... است. نگاهی که طی چهل سال گذشته منابع حیاتی کشور را قربانی سیاست های توسعه طلبانه و رقابت‌های مالیخولیائی و ایدئولوژیک خود کرده‌است، جز مصیبت و فلاکت اقتصادی برای مردم نداشته‌است».