شنبه ۰۱ آبان ۱۴۰۰ - ۲۳ اکتبر ۲۰۲۱

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

با این‌همه، مشخصه‌ی اصلی جنبش فدائی، در نقاد بودن، پرسشگری و نواندیشی، پذیرش خطا و بازسازی مداوم اندیشه و رفتارهای آن بوده و هست. این خصوصیت بارز در صفوف جنبش فدائی خلق، عامل مهمی در تداوم دگرگونی‌های مداوم فکری، برنامه‌ای و سیاسی آن به شمار می‌رود. این واقعیت را هر منصفی اذعان دارد که در میان جریان‌های فکری و سیاسی در ایران فدائیان بیش از همه در برخورد با خطاهای خود کوشا بوده‌اند.

مجمع عمومی سازمان ملل در نشست خود نسبت به توزیع واکسن کرونا، هشدار داده و بر رفع تبعیض در این عرصه تاکید کردهاست. در همین رابطه، رئیس سازمان بهداشت جهانی نیز تلاش برای تصاحب انحصاری واکسن را «نشانهی سقوط اخلاقی» دانسته و انحصارگری و ملیگرایی در توزیع واکسن را مانعی بزرگ در برابر چیرگی جهانی بر پاندمی کرونا دانستهاست.

چند ترور در هلند و تركيه و برنامه ریزی برای ترور در دانمارک و بمب‌گذاری در پاریس نشان می دهد که ماشين ترور رژیم دوباره راه افتاده ‌است. اين بار با خرج پول های کلان، برخی ترورها را به دست مافياها انجام می دهد. تروريسم جزو خصوصيات جمهوری اسلامی است و نمی تواند بدون توطئه و ترور مخالفين به حیات خود ادامه دهد.

در جمهوری اسلامی اما با "رهبر"ی مواجهیم که برای او اصل و اساس در همه‌ی امور و از جمله مبارزه با این بیماری که تا به امروز ده‌ها هزار قربانی داشته، لجاجت بر مشی "دشمن محوری" است. امروز کسی در راس این نظام ضد مردمی نشسته‌است که سرنوشت ملتی را بازیچه‌ی ذهنیت مغشوش و سیاست‌های توطئه محور، جاه‌طلبانه و ماجراجویانه‌ی حکومت خود قرار داده است.

مبارزە‌ی کارگران علیە خصوصی سازی در هفت تپە و سایر واحدهای واگذار شدە، در واقع بخشی از مبارزات مردم علیە فساد و تاراج اموال عمومی توسط کارگزاران حکومت و وابستگان آن‌ و دفاع از حقوق عموم مردم است. همین واقعیت حکم می‌کند کە گروە‌های دیگر نیز، کە مخالف حیف و میل سرمایە های کشور هستند، از کارگران هفت تپە برای دستیابی به خواسته‌هایشان حمایت کرده و برای مجازات غارتگران سرمایه‌های ملی، بە حکومت فشار بیاورند.

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، امیدوار است با آغاز سال ۲۰۲۱، جهان هرچه بیشتر در جهت رفع تبعیض و بیعدالتی گام بردارد. در ایران نیز بر ویرانه های ستم و استبداد، عطر آزادی در فضای میهنمان افشانده شود. به امید آرامش و آسایش و رفاه و روزهای بهتر برای همگان و برقراری صلح و دوستی بین ملت ها