شنبه ۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۴ ژوئیه ۲۰۲۰

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

جمهوری اسلامی که در ایجاد فضای ترس بر جامعه ناکام مانده است، مأیوسانه به خانواده‌ی جانباختگان که برای گرامیداشت خاطره‌ی عزیزانشان و برای محکومیت جمهوری اسلامی در پنج د‌ی‌ماه فراخوان داده بودند، یورش آورده و تعدادی از آنان از جمله ناهید شیرپیشه، مادر و منوچهر بختیاری، پدر زنده یاد پویا بختیاری را دستگیر و زندانی کردهاند.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) با ابراز تاثر عمیق از مرگ این دو نوجوان قربانی فقر، و ابراز همدردی با خانواده این جانباختگان، مسئول مرگ این کولبران نوجوان و نیز همه کولبران تاکنون جانباخته و همچنین مسبب مرارت های تمامی آنانی که از همین راه سخت زندگی می‌کنند را فقط و فقط جمهوری اسلامی می‌داند.

فریاد مبارزاتی ۱۶ آذر امسال، فقط در آزادی خواهی و دمکراسی طلبی اوج نگرفت، بلکه فساد گسترده‌ی حکومتی، رانت خواری و سیاست های نئولیبرالی دولت را هم نشانه رفت. پلاکاردهائی که در مخالفت با بدترین غارتگری های سوداندوزانه مبتنی بر انواع رانت‌ها، محوطه‌ی دانشگاه تهران را پوشانده بود، نشان داد، روحیه و گرایش به عدالت‌خواهی در میان دانشجویان رو به رشد و گسترش است.

. اهمیت دارد همهی جریانهای سیاسی که در مبارزه با جمهوری اسلامی، خواستار گذر از آن و بر استقرار جمهوری سکولار و دمکرات برآمده از رای مردم تاکید دارند، برای همراهی، هماهنگی و عمل مشترک متحد شوند. ایجاد ثقل نیرومندی از جمهوریخواهان ضرورت گذار از جمهوری اسلامی و استقرار دموکراسی و عدالت اجتماعی است.

جمهوری اسلامی با نقض برابرحقوقی شهروندان ایرانی بر پایۀ تعلقات جنسی، مذهبی، سیاسی، ملی- قومی، ... (یعنی با نقض برابرحقوقی چنان که صیانت از آنها در اصول یک و دو منشور تصریح شده است) ناقض حقوق بشری مردم ایران است.

 

 

ما از آزادی فعالیت تشکل‌های مستقل دانشجویان و دانشگاهیان دفاع می کنیم. باید به تهدیدها، احضارها، و محرومیت از تحصیل دانشجویان به دلیل فعالیت‌های صنفی و سیاسی پایان داده شود. نهادهای وابسته به‌ ارگان‌های سرکوب رژیم در دانشگاه‌های کشور برچیده شوند و فعالیت تشکل‌های دانشجوئی به رسمیت شناخته‌شود.

در قبال مصافی چنین نابرابر، به انجام وظیفه مشترک برخیزیم. نام هر جانباخته ای که جمهوری اسلامی با سیه دلی او را به تیر بست و کشت بیابیم و رو نما کنیم. گرچه به همت کوشندگان دفاع از حق و شان انسان هر روز نام های دیگری از قربانیان کشتار اخیر به لیست کشته شدگان افزوده می شود، ناروشنی ها اما هنوز هم بسیارند. بکوشیم که نام هر "نا معلوم" با ذکر حتی المقدور محل و زمان مرگ و دستگیری وی به اطلاع فعالان حقوق بشر برسد.