شنبه ۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۴ ژوئیه ۲۰۲۰

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) با توجه به نیازهای این لحظات خطیر همه‌ی مبارزان آزادیخواه باورمند به حق حاکمیت مردم را به اشتراک عمل مبارزاتی فرامی‌خواند. تنها راه موثر کمک به تداوم جنبش در جهت تغییر توازن قوا به نفع گذار از جمهوری اسلامی، حضور اپوزیسیونی متحد یا دست‌کم هم‌سو در سپهر سیاسی کشور است.

برای کم اثر کردن ضرباتی که مستبدان حاکم به تن و جان مردم زده‌اند، می بایست همگی ما با ابتکارات خود به یاری آسیب دیدگان و خانواده‌ی جانباخته گان بشتابیم. بکوشیم همراه دیگر جریانات، فعالان سیاسی و آزادیخواهان کشورمان به‌هر طریق ممکن نام هر بازداشتی را که می دانیم و به دست می‌آوریم بی‌درنگ به اطلاع مدافعان حقوق بشر در ایران و نهادهای حقوق بشری در جهان برسانیم.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) ضمن محکوم کردن قطع اینترنت، از مبارزهی مردم و در کانون آن از مبارزه جوانان پرشوری که اینترنت یکی از نیازهای حیاتی آنان بدل شده است، پشتیبانی می کند. جمهوری اسلامی بايد بداند که راهی که از آن برای عبور از بحران فرا روی خود قرار داده است، چاهی است که بدون تردید همه مستبدان کنونی و سیستم فاسد و تبعیض آمیز حاکم را خواهد بلعید.

مسئول مستقیم کشتار فرزندان شما، جمهوری اسلامی و در راس آن شخص خامنهای است. اکنون بعد از اعلام رسمی شلیک به مردم، خامنهای و همهی همراهان بدسابقهی او باید به اتهام جنایت علیه بشریت به دست عدالت سپرده شوند. این را با صدای بلند باید اعلام کرد و مجامع بین المللی را به حمایت از مردم ایران در برابر آدمکشان جمهوری اسلامی فراخواند.

خواست مردم از شما اين است که بسوی آن ها شلیک نکنید. مبادا باتومی که دست شما داده اند، سر بشکافد و تن بکوبد. معترضان جوان را کتک نزنید. بازیچه دست حکومت برای پیاده شدن امیال پلید آن نشوید. راه گریز از سرکوب بسیار است، اگر خود نخواهید در برابر مردم قرار بگیرید.