کنگره دوم

پیام جمعی از فدائیان خلق ایران(داخل کشور) به کنگرۀ دوم حزب چپ ایران(فدائیان خلق) 23.11.2021 - 20:48
کشور ما نيازمند تحول بنيادين است، همگام و متحد شويم! 23.11.2021 - 20:40
نهاد رسیدگی به شكایات و داوری«رشد» - حزب چپ ایران (فدائیان خلق) 23.11.2021 - 20:17
اساسنامهٔ حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، مصوبه کنگره دوم 23.11.2021 - 20:13
گزارش کنگره دوم حزب چپ ایران(فدائیان خلق) 23.11.2021 - 20:00
پیام کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران به کنگره دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق) 21.11.2021 - 20:30
پیام همبستگی جمهوری خواهان ایران به دومین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق) 21.11.2021 - 19:22
پیام کمیته رهبری حزب دمکرات کردستان خارج از کشور به کنگره دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق) 21.11.2021 - 18:45
پیام اتحاد جمهوریخواهان ایران به دومین کنگره‌ی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) 21.11.2021 - 18:39
پیام حزب دمکرات کردستان ایران به کنگره دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق) 21.11.2021 - 18:28
پيام سازمان های جبهه ملی ايران در خارج از کشور به دومین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق) 21.11.2021 - 18:20
سخنان آقای محمد مصری به نمایندگی از حزب کوملە کردستان ایران در کنگرە دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق) 21.11.2021 - 18:16
پیام حزب دمکراتیک مردم ایران به کنگره دوم حزب چپ ايران (فدائيان خلق) 21.11.2021 - 18:05
پیام کومه له زحمتکشان کردستان به کنگره دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق) 21.11.2021 - 17:59
پیام حزب تودۀ ایران به دومین کنگرۀ حزب چپ ایران (فدائیان خلق) 21.11.2021 - 17:50
جبهه ملی ایران - اروپا به کنگره دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق) 21.11.2021 - 17:46
پیام کنگره‌ی دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به دوستداران حزب 20.11.2021 - 13:43
پیام کنگره دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به مردم ایران 20.11.2021 - 13:35
پیام جبهه متحد چپ اسپانیا به کنگره دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق) 18.11.2021 - 20:05
پیام حزب اتحاد مردمی سوسیالیست مصر به کنگره دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق) 16.11.2021 - 20:23
پیام حزب چپ آلمان به کنگره دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق) 15.11.2021 - 23:21
پیام «حزب خلق فلسطین» در آلمان به کنگره دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق) 15.11.2021 - 22:59
پیام تبریک حزب کمونیست عراق به کنگره دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق) 15.11.2021 - 22:39
پیام گرگور گیزی به کنگره 15.11.2021 - 22:27
پیام جریان چپ مارکسیستی، به کنگره 15.11.2021 - 22:26
پیام خانم کورنلیا ارنست رئیس گروه مرتبط با ایران در پارلمان اروپا 15.11.2021 - 22:20
پیام هاینز بیربام رئیس حزب چپ اروپا به کنگره 15.11.2021 - 22:15
پیام رئیس انجمن هیسپانو فلسطین (اورشلیم) به کنگره 15.11.2021 - 22:11
پیام حزب کمونیست اسپانیا به کنگره 15.11.2021 - 22:04
پیام حزب کمونیست فرانسه به کنگره دوم! 15.11.2021 - 21:58
اساسنامه تدقیق شده توسط کمیسیون اساسنامه برای ارائه به کنگره دوم حزب 04.11.2021 - 23:41
اساسنامه تدقیق شده توسط کمیسیون اساسنامه برای ارائه به کنگره دوم حزب 18.10.2021 - 13:42
ارزیابی از اوضاع سیاسی کشور! 14.10.2021 - 22:09