ابوسادا، جلیل محمود

رفقای گرامی، ما در مبارزه برای فمنیسم، عدالت اجتماعی و دفاع از حقوق بشر کنار هم هستیم و همچنین مبارزه مشترکمان علیه تمامیت گرایی، علیه فاشیسم و بخاطر همزیستی، مدارا و احترام به دیگران ما را بیشتر و بیشتر بهم پیوند می‌دهد.