گرگور گیزی

طبيعتا تلاش و مبارزه بر حق شما برای آزادی بیشتر، دمکراسی بیشتر، عدالت اجتماعی بیشتر و برابری جنسیتی در همه عرصه ها، گام به گام ایران را به کشوری مدرن تبدیل می کند. این کشور دارای ظرفیت ها، فرصت ها، استعداد ها و مواد خام فراوانی است. وقت آن رسیده است، که از این همه ثروت بدرستی استفاده شود. به استفاده ابزاری از دین در تمام جهان باید پایان داده شود، همچنین در ایران.