يكشنبه ۰۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۳ ژانویه ۲۰۲۲

هیئت سیاسی - اجرائی همبستگی جمهوریخواهان ایران

اکنون رنج ها و دردهای مردم بدل به فریاد شده است؛ حال نوبت ماست که بر آن روشنی بتابانیم و در مسیر ارتقا به یک ابرجنبش اجتماعی مهارناپذیر تقویتش کنیم. این فرصت مهم برای عبور از تهدیدها، مسئولیت نیروهای سیاسی آزادیخواه و باورمند به حقوق شهروندی و برابری سیاسی برای فعالیت هدفمند جهت ایجاد یک اپوزیسیون ملی توانمند را دو چندان ساخته است.