رفتن به محتوای اصلی

صادق کار

یاوە نگوئید، دشمن در خانە است! 29.09.2023 - 20:44
نقش بی بدلیل تشکلها در پیروزی جنبش های انقلابی 22.09.2023 - 17:04
درسهای اعتراضات سالگرد جنبش انقلابی 19.09.2023 - 01:00
تشدید سرکوب نشانە پویایی جنبش و استیصال حکومت است 15.09.2023 - 22:35
در ضرورت تلفیق مطالبات آزادیخواهانە با مطالبات معیشتی 15.09.2023 - 21:01
تصویب طرح ارتجاعی استاد شاگردی، گام دیگری بسوی بردە سازی 09.09.2023 - 00:06
غیر مترقبە نبود، قابل پیش بینی و پیشگیری بود! 05.09.2023 - 00:34
تداوم نبرد علم و جهل در دانشگاە ها 04.09.2023 - 01:31
انقلاب ژینا، با اتحاد و همبستگی ما پیروز می شود! 01.09.2023 - 22:02
مردم در راە انقلاب، اصلاح طلبان حکومتی در فکر نجات رژیم! 26.08.2023 - 00:53
بازداشت زنان گیلانی نشانە اقتدار نیست، نشانە استیصال است! 18.08.2023 - 20:36
"طرد شدگان" در توهم بازگشت بە قدرت! 11.08.2023 - 21:43
راە کار اعتصاب عمومی است! 05.08.2023 - 00:01
علی ماندە و حوض اش! 28.07.2023 - 19:13
اصلاح طلبان و آرزوهای برباد رفتە برای بازگشت بە دوران اصلاحات 21.07.2023 - 19:30
افزایش خشونت حکومتی در آستانه سالگرد قتل مهسا-ژینا امینی 21.07.2023 - 18:18
هرج و مرج در رژیم یا آزمایش افکار عمومی؟ 19.07.2023 - 19:18
افزایش خشونت حکومتی در آستانه سالگرد قتل مهسا-ژینا امینی 18.07.2023 - 21:56
طبقاتی شدن آموزش عالی ثمرە خصوصی سازی و بی حقوق سازی است! 14.07.2023 - 19:10
اصرار بیهودە بر سیاست شکست خوردە افزایش جمعیت، رە بجایی نمی برد 07.07.2023 - 21:51
محکومیت توماج بە انزجار و اعتراض بیشتر مردم از رژیم می انجامد! 06.07.2023 - 17:27
هزینە از طبیعت و جیب مردم، برای کسب سود 04.07.2023 - 11:52
فرمان تشدید مجازات مخالفان در فضای مجازی از ترس است 30.06.2023 - 19:50
مواضع غرب در قبال جمهوری اسلامی 30.06.2023 - 11:24
حملە بە مجاهدین خلق، بە نفع رژیم و تضعیف کل اپوزیسیون است! 23.06.2023 - 23:48
تشدید پیگرد فعالین صنفی معلمان جلوە دیگری از شکست سیاست سرکوب است! 18.06.2023 - 22:05
بازگشت بە "اصلاحات" ارتجاعی و ضد انقلابی است! 16.06.2023 - 21:20
مماشت با خارج، سرکوب در داخل، رویکرد تازە رژیم 10.06.2023 - 00:04
خشم خامنەای از ترس و شکست است! 07.06.2023 - 10:43
توجیحات ارتجاعی و ایدئولوژیک، برای تغییرات ارتجاعی تازە در حقوق کار 03.06.2023 - 14:37
ملت ناراضی "رهبر" راضی! 26.05.2023 - 22:15
بازهم گروگانگیری جواب داد! 26.05.2023 - 16:01
این جنایات فاشیستی باعث نجات رژیم فقاهتی از سقوط نخواهد شد! 19.05.2023 - 21:37
متحدانە، فارغ از اختلافات سیاسی، برای متوقف کردن اعدام ها اقدام کنیم! 18.05.2023 - 13:35
بازداشت کارگران اعتصابی، باعث توقف اعتصابات نخواهد شد! 15.05.2023 - 11:49
افزایش همە روزە ی قیمت ها و فرا افکنی مقامات رژیم 12.05.2023 - 20:26
جنبش معلمان زندە و پویندە و نیرومند، بە رغم سرکوبها بە راە خود ادامە می دهد! 09.05.2023 - 15:43
ابر تورم حرف نشنو پشت دروازە کشور 08.05.2023 - 20:17
فروش خاک یا ترفندی برای محدود کردن تامین اجتماعی؟ 05.05.2023 - 21:50
گفت‌وگو با صادق کار: کارگران خواستار افزایش حقوق و کاهش ساعت کار طولانی هستند 05.05.2023 - 10:27
گران کردن نان بە اعتراضات اجتماعی دامن خواهد زد! 04.05.2023 - 12:59
ترسشان از یکی شدن مردم است! 29.04.2023 - 10:33
بحران مسکن و راە کارهای بی سرانجام حکومت 26.04.2023 - 20:56
مصاحبه با صادق کار به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر 25.04.2023 - 00:58
از اعتصابهای کارگران حمایت کنیم! 22.04.2023 - 11:02
ریشە بحران ها و فجایع خود خامنەای و نظام ولایی است! 21.04.2023 - 21:25
بایکوت مدارس، پاسخی درخور بە ادامە جنایت تروریستهای حکومتی! 16.04.2023 - 11:29
شرعیت بهانە است جنبش نشانە است 14.04.2023 - 23:46
"عفو"سرپوشی برای ادامە سرکوب! 13.04.2023 - 22:29
شعلە های فروزان جنبش خاموش شدنی نیست! 07.04.2023 - 22:24
جنبش کارگری در شرایط امروز 04.04.2023 - 01:34
آب رفتە‌ی حجاب اجباری را نمی‌توان بە جوی برگرداند! 03.04.2023 - 23:00
سال سخت ١٤٠٢ را بە سال اتحاد و همبستگی برای رهایی تبدیل کنیم 31.03.2023 - 21:10
نوروز فرخندە خوش آمد! 17.03.2023 - 23:05
تصویب قوانین ارتجاعی زن ستیزانە سد راە جنبش نخواهد شد! 16.03.2023 - 11:40
نوروز با جیب‌های خالی و قیمت‌های نجومی 16.03.2023 - 07:07
"عفو"را باور نکنیم، مبارزە برای آزادی زندانیان را سازمان دهیم! 10.03.2023 - 20:15
بازگشت پیروزمندانە جنبش بە خیابان در قالبی نو! 07.03.2023 - 16:17
عوامل حملات شیمیایی بە دختران دانش آموز حکومتی هستند! 27.02.2023 - 12:32
در ضرورت توجە جنبش بە عدالت اجتماعی 24.02.2023 - 21:01
مردم تا آزادی همە زندانیان سیاسی از پای نخواهند نشست! 17.02.2023 - 21:27
از انقلاب تا انقلاب! 10.02.2023 - 21:42
گسل بین رژیم و مردم ترمیم پذیر نیست! 09.02.2023 - 12:43
وقتی شاە هم صدای انقلاب مردم را شنید! 03.02.2023 - 22:25
در ضرورت ایجاد مرکز هماهنگی اپوزیسیون جمهوریخواە و دمکرات 31.01.2023 - 22:33
سیل اعتراضات معیشتی و اقتصادی از راە می رسد 27.01.2023 - 17:36
درماندگی حکومت از کنترل قیمت‌ها و سیلی کە در راە است!  24.01.2023 - 19:54
مشکل اصلی رئیسی نیست، نظام فقاهتی است کە باید برود! 20.01.2023 - 20:49
سیاست تهدید و ترور و گروگانگیری دیگر کسی را نمی ترساند! 19.01.2023 - 00:03
ناکارآیی و فساد علت بحران گاز است! 15.01.2023 - 13:46
تعویض رادان با اشتری چیزی را تغییر نخواهد داد! 13.01.2023 - 19:47
کارکنان رسمی نفت و مسئلە خلف وعدە های پیاپی مسئولان 06.01.2023 - 20:08
جام زهر بە کامتان ولی نجاتبخش رژیم شما نخواهد شد 30.12.2022 - 18:46
از کدام "اول شدن و پیشرفت" سخن می گویید؟ 23.12.2022 - 20:54
وضعیت وخامت بار فقر و فلاکت در ایران 22.12.2022 - 13:57
گفتگوی صادق کار در برنامه ویژه آرین تی وی، اعتصابات کارگری 19.12.2022 - 18:52
اعتراضات کارگران و کارکنان رسمی نفت گستردگی وخواسته‌ها 18.12.2022 - 21:30
رئیسی را برای حفظ نظام قربانی کنید! 16.12.2022 - 20:32
ایران یک پارچە در خشم و خروش علیە اعدام مبارزان راە آزادی! 09.12.2022 - 21:50
اعتصاب سە روزە تمرین موفقی برای اعتصاب عمومی 06.12.2022 - 21:31
فرمان تشدید سرکوب و انتقامجویی از مردم در سخنان خامنەای 02.12.2022 - 21:39
اصلاح طلبان و تلاش برای سقط جنین کودک انقلاب 25.11.2022 - 21:46
روز غمبار کودک 22.11.2022 - 13:34
انقلاب هم نیاز، هم اجتناب ناپذیر 19.11.2022 - 00:14
اعتصابات و اعتراضات سە روزە نقطە عطف شد 16.11.2022 - 23:19
"تجزیە" کلید واژە رژیم برای سرکوب و تفرقە 11.11.2022 - 21:18
افزایش حقوق با چە هدفی؟ 05.11.2022 - 13:47
کسانی کە بچەها را می کشند، خارجی نیستند، مزدوران تو هستند! 04.11.2022 - 20:25
بنزین روی آتش خشم مردم می ریزید! 02.11.2022 - 15:30
دشمن اصلی مردم خود شما هستید! 28.10.2022 - 22:09
اعتصابها واقعی هستند، "دستوری" نیستد! 28.10.2022 - 20:08
قرار نیست بعد از پیروزی سری بالای دار برود! 24.10.2022 - 21:14
گفتگو با کە و برای چە؟ 21.10.2022 - 22:41
جنبش زن، زندگی، آزادی و شعار های مطالباتی گروە های اجتماعی مختلف 21.10.2022 - 21:05
مبارزە برای آزادی زندانیان سیاسی را تشدید کنیم! 17.10.2022 - 09:10
مشت محکم ایران بر دهان یاوە گوی رهبر جنایتکار حکومت! 15.10.2022 - 18:56
انقلاب است و نە "اغتشاش عدەای قلیل"، خواست اکثریت است! 14.10.2022 - 20:47
نگذاریم "چشم و چراغ ایران" را مستبدین و متحجرین حاکم کور کنند! 13.10.2022 - 15:24
طنین مرگ بردیکتاتور کارگران در عسلویە! 10.10.2022 - 11:31
حضور پرشکوە مردم در اعتراضات ١٦ مهر و مقاومت آنها تاریخ ساز شد! 08.10.2022 - 23:44
اعتراف گیری های زیرشکنجە درد بی درمان رژیم را درمان نخواهد کرد! 08.10.2022 - 00:29
نە "اغتشاش" است و نە ربطی بە "بیگانە" دارد، آغاز انقلاب است! 06.10.2022 - 10:44
از فراخوان شورای هماهنگی فرهنگیان بە اعتراض و همبستگی با معترضان حمایت کنیم! 04.10.2022 - 11:21
با همە امکانات علیە سیاستهای فاشیستی سرکوب و دفاع از جنبش 30.09.2022 - 22:40
با اعتراض و اعتصاب از جنبش جاری حمایت کنیم! 28.09.2022 - 20:57
از اعتصاب، معلمان و دانشجویان حمایت کنیم! 28.09.2022 - 12:04
ضرورت تبدیل آزادی زندانیان سیاسی بە خواست ملی! 26.09.2022 - 16:28
جنبش مردمی و آزمودن آزمون های شکست خوردە سرکوبگران! 24.09.2022 - 07:34
تداوم اعتراضات و گسترش پایگاە اجتماعی خیزش شرط پیروزی است! 21.09.2022 - 20:58
همراه با کارگران شنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ 19.09.2022 - 15:55