چهارشنبه ۲۶ دی‌ ۱۳۹۷ - ۱۶ ژانویه ۲۰۱۹

صادق کار

مهدی اخوان در گفتگو با صادق کار، مسئول گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

در واقع تصمیم بە تشکیل شورای اسلامی در کارخانە هفت تپە تصمیم بە انحلال غیر قانونی سندیکا و شورای مستقل کارخانە بود. حال این پرسش پیش می آید کە اگر آقای ربیعی و دوستانش در خانە کارگر قصد گسترش تشکل های کارگری را دارند و قصد شان سوءاستفادە از موقعیت و گرفتن ماهی از آب گل آلود نیست، چە دلیل دیگر موجب شدە است کە آنها قصد کردەاند شورا و سندیکای موجود هفت تپە را منحل و به جایش شورای اسلامی بکارند؟

این نامە حامل یک پیام مهم دیگر نیز هست، و آن این است کە مقاومت و مبارزە ادامە دارد و همان‌طور کە همە روزە در اعتراضات کارگران و بازنشستگان، معلمان و دانشجویان و کشاورزان می‌شنویم، "نە سرکوب، نە زندان، دیگر اثر ندارد... تا حق خود نگیریم، از پا نمی‌نشینیم ...".

اعلام افزایش ٢٠ درصد بە حقوق و دستمزدها در حالی اعلام می‌شود، کە نرخ تورم نقطه بە نقطه بە گفتە کارشناسان اقتصادی بە شدت افزایش یافتە و صحبت از نرخ تورم بالای ٣٠ در صد در میان است؛ بنا بە گفتە تعدادی از کارشناسان مستقل، ارزش دستمزد و حقوق تا ٦٠ درصد اُفت کردە است.

با در نظر داشت سطح آگاهی و سابقە مبارزاتی در هفت تپە، شورای اسلامی را تنها با پراکندن توهم و زور و تهدید و همکاری شمار کوچکی از کارگران فریب خوردە و خستە از مبارزە می‌توانند بە کارگران تحمیل کنند.

. پیداست کە سطح مبارزات و آگاهی و هوشیاری کارگران در مقطع کنونی چنین سئواستفادە هایی را دشوار می کند. با این حال کارگران و بخصوص آنهایی کە بە راستی معرف و نمایندە واقعی مطالبات کارگران هستند بایست هوشیار باشند تا بە این دام مهلک نیفتند.

افزون بر اینها تمام اقدامات استانداری و شورای امنیت ملی در خصوص سرکوب کارگران خلاف قانون و عرف و انسانیت و تبعیض آمیز است چرا کە هیچ قانونی نیست کە کارگر را به خاطر نگرفتن چند ماهە دستمزد اگر اعتراض کرد، محکوم و سرکوب کند و حق را بە کارفرمای قانون شکن بدهد.

اعتصابات و مبارزات کارگری و مقاومت و ایستادگی کارگران روی خواستە هایشان دوبارە جنبش کارگری را کە کوشش چهل سالەای برای راندنش از متن بە حاشیە شدە بود بە متن برگرداند. عامل آزادی بیشتر کارگران زندانی بە واقع چیزی غیر از این نیست. بە این اعتبار با اطمینان می توان گفت، بخشی و دیگر کارگران زندانی را، گروە های نامبردە در بالا از زندان آزاد کردند!

همین کە دادستان مجبور می‌شود با خبرنگار یک روزنامە داخلی در مورد خبر شکنجە دو زندانی مصاحبە کند و خبر شکنجە را دو مرتبە طی یک هفتە تکذیب کنند، مؤید هراس دستگاە سرکوب از واکنش مردم نسبت بە رفتار جنایتکارانە مسئولین حکومتی با کارگران حق‌طلب و رهبران کارگری است.

تداوم اعتصابات و همبستگی‌ها کلید مقابله مؤثر با نقشە‌های شوم مستبدین حاکم و پیش‌فرض رهایی همە زندانیان سیاسی و سندیکایی است.