صادق کار

نان و آزادی شعارهای هستند کە بیشترین جمعیت کشور را می شود حول آن متحد و بە حرکت درآورد و در واقع خواستە هایی ملی هستند. اعتراض دیگر فقط مخالفت با رژیم استبدادی ستمگر و ارتجاعی و فاسد فقاهتی حاکم بر کشور نیست. مردم علاوە بر حکومت دمکراتیک و سکولار غیر موروثی نان و عدالت هم می خواهند. بهمین جهت زیر بار بعضی القات از طرف منسوبین رژیم های دیکتاتوری کە می خواهند با تقسیم دیکتاتورها و دیکتاتوری بە خوب وبد مقدمات جلوس دیکتاتور دیگری بە قدرت را فراهم کنند نخواهند رفت

کانون صنفی فرهنگیان خوزستان: بازداشت فعالان صنفی سناریوسازی علیه این تشکل‌هاست: گفت‌وگو با صادق کار

چارە را مردم خوزستان و معلمان در اعتراض مشترک خیابانی یافتەاند و درست هم تشخیص دادەاند. هموطن، شهروند، انسان، در هر جای دنیا اگر می بینی مردم از رفاە و آسایش و آزادی برخوردارند، بدان آنها را بدون زحمت و مبارزە و اتحاد و همبستگی با تک روی بە دست نیاوردەاند. البتە کە آزادی و رفاە هزینە دارد، اما هزینە اش بسیار کمتر از تحمل ٤ دهە زندگی زیر شمشیر استبداد، فقر و انواع ستمگری است. صف را رها کن با مردم خوزستان و معلمان، همراە شو آنان را تنها نگذار بپیوند. خواستە های همە ما یکی است، آزادی و عدالت و رفاە.

در جواب فرا افکنان باید گفت، افزایش جهشی قیمت نان و سایر کالاها و بحران ها و فجایع موجود مسائلی نیستند کە با تغییر و جابجایی چند وزیر بشود آن را رفع و رجوع نمود. این یک سیاست و نتیجە دیدگاە و عملکرد حکومت و مدافعان سیاست های تعدیلی و شوک درمانی، طی چند دهە گذشتە هستند. حکومت نشان دادە نە راە حلی برای آنان دارد نە قادر بەتامین نیازهای مردم است، و نە حاضر بە تغییر سیاستها خود است. در این مدت ٩ دولت آمدەاند و رفتەاند، ولی هیچکدام نتوانستەاند جلوی این روند رابگیرند.

مبارزۀ پراکندۀ صنفی هر چە هم گستردە باشد و سالانە  سر بە ٤ هزار مورد بزند، مادام کە موانع نامبردە رفع نشوند، اثری پایدار و مؤثر روی رهایی کارگران از زیر بار فقر فزایندە نخواهند داشت. تجربیات کشورهای دیگر نیز نشان می دهند کە سطح آزادی و رفاە کارگران در هر کشور تابعی از سطح همبستگی، اتحاد و سازمانیافتگی نیروی کار آن کشورها بودە است.

همراه با کارگران

برنامه ای از اتاق تلگرام اتحاد چپ،شنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۱برابر با ۱۶ آوریل ۲۰۲۲

با همکاری صادق کار

شنبه ها از ساعت ۱۹:۳۰تا ۲۰:۳۰ بوقت ایران 

منتها قضیە این است کە دولت خود عامل اصلی گرانی هاست. چرا کە با گران کردن ارز، حذف ارز ترجیحی و سوبسید کالاهای اساسی باعث گران شدن واردات و تولیدات داخلی شدە اما در همان حال می خواهد با زور و قلدری قیمت کالاها...

همراه با کارگران

برنامه ای از اتاق تلگرام اتحاد چپ،شنبه ۲۰ فروردین۱۴۰۰برابر با ۹ آوریل ۲۰۲۲

با همکاری صادق کار

شنبه ها از ساعت ۱۹:۳۰تا ۲۰:۳۰ بوقت ایران 

آلترناتیو جنگ صلح است و حل مناقشە از طریق مذاکرە و احترام متقابل بە حق حاکمیت ملل بر سرزمین شان است. راە حل پایدار و عادلانە دیگری وجود ندارد. بهمین جهت کارگران روسی، اوکراینی، اروپایی و امریکایی و بقیە کشورهای جهان آن نیرویی هستند کە  بایستی پرچم صلح را در کشورهای خود برافرازند و بجای موضعگیری لە یا علیە یکی از طرفین این جنگ کە جز بدبختی و فقر و دشمنی بی جهت و زیانبار برایشان ندارد، علیە این جنگ و برای پایان دادن بە آن و برقراری صلح وارد عمل شوند. بگذار فریاد نە بە جنگ و تجاوز، آری بە صلح و آزادی در روز جهانی همبستگی کارگران در سراسر جهان طنین انداز شود.

از نظر حکومت شرایط بین المللی بعد از جنگ اوکراین بە نوبە خود فضا را برای تشدید سرکوب و اختناق مساعدتر نمودە است. با این همە اینکە حکومت بتواند برنامە اش را بە پیش ببرد بە عوامل متعددی و از همە مهمتر بە گستردگی مقاومت مدنی، تطبیق سازماندهی و ساختار های نهادهای پیشبرندە اعتراضات و اتخاذ تاکتیک های مبارزاتی متناسب با شیوەهای سرکوب بستگی دارد. بهر صورت وضعیت داخلی بە شکلی نیست کە رژیم بتواند بە آسانی بر اعتراضات و بحرانها فائق آید.

همراه با کارگران

برنامه ای از اتاق تلگرام اتحاد چپ، شنبه ۶ فروردین ۱۴۰۱ , ۲۶ مارس ۲۰۲۲

با همکاری صادق کار

شنبه ها از ساعت ۱۹:۳۰تا ۲۰:۳۰ بوقت ایران 

پیداست کە این بار نیز شعار سال خامنەای سرنوشت بهتری از شعارهای سالهای گذشتە اش پیدا نخواهد کرد. زیرا مانند موارد پیشین نە اثری از تدارک امکانات و ملزومات آن در دست است و نە شرایط یک کشور تحریم شدە اجازە این کار را می دهد. در کشور هم فعلا چنان تغییری در حال انجام نیست کە اجرای چنین شعارهایی را میسر سازد. دولت کارگزار ولی فقیە هم ضعیفتر و فاسدتر از آن است کە ظرفیت انجام چنین اموراتی را بتواند بە عهدە بگیر و از پس آن برآید. کما اینکە دولتهای پیشین نیز نتوانستند شعارهای سالیانە قبلی خامنەای را بە عمل درآورند.

سال بسیار سخت و پر حادثە و حاشیە ١٤٠٠ دو روز دیگر بە پایان می رسد و سال نو آغاز می شود. سالی کە بە روشنی معلوم نیست چگونە بر مردم خواهد گذشت. اما قراین نشان می دهند کە سالی سخت تر از امسال را پیش رویمان داریم. ما امیدواریم و آرزو داریم کە سال جدید سال بهتری برای مردم باشد و مردم بتوانند در پرتو همبستگی و تشدید مبارزات آزادیخواهانە و حق طلبانە شان بر مشکلات متعددی کە رژیم ولایی بر آنان تحمیل کردە فائق آیند و مشکل اصلی را کە همانا رژیم استبدادی فقاهتی است از سر راە خود بردارند. 

همراه با کارگران

برنامه ای از اتاق تلگرام اتحاد چپ،شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۰, ۱۲ مارس ۲۰۲۲

با همکاری صادق کار

شنبه ها از ساعت ۱۹:۳۰تا ۲۰:۳۰ بوقت ایران 

افزایش قیمت ها در اثر حذف ارز ترجیحی لاجرم بە اعتراضات کارگری و اجتماعی دامن خواهد زد و ای چە بسا شدت اعتراضات حکومت را مجبور بە تجدید نظر در سیاست های شوک درمانی اش بنماید. در واقع راهی هم جز این پیش روی زحمتکشان وجود ندارد. فعلا همە امید مردم بە جان آمدە از گرانی و فقر بە توافق بر سر برجام بستە شدە است. با این همە بهرە مند شدن مردم از نتایج اقتصادی برجام در صورتی کە توافقی صورت بگیرد، هم مستلزم آن است کە نگذارند پولهای آزاد شدە توسط وابستگان بە حکومت بە غارت بردە شود و یا صرف اموری شود کە بهبودی در وضعیت مردم نداشتە باشد و...

تلاشهایی کە در دهە های اخیر برای سازماندهی جنبش زنان بە عمل آمدە بدون دستاورد نبودە، ولی چون اکثر این تلاشها محدود بە لایحە های بالایی و متوسط جامعە بودە و تلاش درخوری برای همراە کردن لایحە های زحمتکش و کارگر با خود نکردە است نتوانستە اند گروە بزرگی از زنان را متشکل نمایند و مانع عمدەای بر سر راە سیاستهای زن ستیزانە حکومت بوجود آوردند. واقعیت این است کە سازماندهی زنان خارج از محل های کار و خارج از اتحادیە های کارگری بسیار دشوار می نماید. هنوز هم مهمترین تشکیلات برای دفاع از مبارزات زنان در راە برابری اتحادیە های کارگری و احزاب سیاسی چپگرا هستند. متشکل شدن شمار بزرگی از زنان فرهنگی در شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کە یک تشکل اتحادیەای سراسری ست بە قدر کافی توضیح دهندە و آموزندە است

همراه با کارگران

برنامه ای از اتاق تلگرام اتحاد چپ،شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰, ۲۶ فوریه ۲۰۲۲

با همکاری صادق کار

شنبه ها از ساعت ۱۹:۳۰تا ۲۰:۳۰ بوقت ایران 

ادامە سیاستهای تعدیلی و بی حقوق سازی نیروی کار عامل اصلی این فقر و فلاکت همە گیر و فزایندە و پدیدە سفرە های خالی مردم است. تا وقتی کە این سیاست دنبال شود هر دولتی با هر ادعا و وعدەای کە سرکار گماردە شود وضعیت بە همین روال تداوم خواهد یافت. و این سیاست و روال تغییر نخواهد کرد مگر با همت و مبارزە آگاهانە، پیوستە و همبستگی و متشکل شدن نیروی کار. رهایی از فقر و بی حقوقی در دست خود زحمتکشان است!

همراه با کارگران

برنامه ای از اتاق تلگرام اتحاد چپ،شنبه۳۰ بهمن ۱۴۰۰, ۱۹ فوریه ۲۰۲۲

با همکاری صادق کار

شنبه ها از ساعت ۱۹:۳۰تا ۲۰:۳۰ بوقت ایران 

حمایت عملی و حضور مردم در خیابان های شهرهایی کە در آنها تجمع های اعتراضی انجام می شود و خاصە حمایت، کارگران، کارمندان، دانشجویان و دانش آموزان دورە های آموزشی راهنمایی و دبیرستان و اولیای دانش آموزان برای رسیدن معلمان بە مطالبات شان تاثیر اساسی دارد. بیاید همگی در روزهای ٣٠ بهمن و ٣ اسفند بە خیابان بیاییم و فریاد ما همە معلم ایم را طنین انداز کنیم!خواستە های معلمان از آن همە عدالتخواهان، زحمتکشان و آزادیخواهان، فریاد مردم بە تنگ آمدە از فقر و تحقیر و تبعیض، فریاد کودکان کار و خیابانی و بی خانمان شدگان است. همراە شو رفیق تا با هم برکنیم ریشە فقر و استبداد

 همراه با کارگران

برنامه ای از اتاق تلگرام اتحاد چپ،شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰, ۱2 فوریه ۲۰۲۲

با همکاری صادق کار

شنبه ها از ساعت ۱۹:۳۰تا ۲۰:۳۰ بوقت ایران 

 با وجود شکست دو انقلاب و چند جنبش خرد و کلان باز هم باید در انتظار انقلاب دیگری بود کە بالاخرە بە موقع خودش از راە خواهد رسید. انقلابی کە شکلش ممکن است با انقلابات پیشین تفاوت داشتە باشد ولی مطالبات اش همان مطالبات متحقق نشدە و بە روز شدە انقلابات پیشین است. با برائت جستن از انقلاب هم نمی شود جلوی انقلاب را گرفت. رژیم فقاهتی شرایط و زمینە یک انقلاب دیگر را فراهم می کند، همچنان کە رژیم شاە  نا خواستە زمینە وقوع انقلاب بهمن را مهیا کرد و شاهان قاجار زمینە انقلاب مشروطە را مهیا کردند.

رژیم "جمهوری اسلامی" هیچگاە جمهوری واقعی نبودە است کە جمهوریت اش تضعیف شدە باشد و حالا عدەای بخواهند جمهوریت اش را احیا و باز سازی کنند. این یک نظام دینی فقاهتی استبدادی بودە و هست کە تاکنون هم توسط ولی فقیە و گماستگان آن در نهادهای بە اصطلاح انتخابی ادارە شدە است. احیای جمهوریت در عین حفظ بخش دینی و ولایی آن کە راندە شدگان از قدرت دنبال آن هستند محال و اقدامی است علیە بدیل جمهوریخواهی سکولار و دمکرات و در خدمت حفظ حکومت.

همراه با کارگران

برنامه ای از اتاق تلگرام اتحاد چپ،شنبه ۹بهمن ۱۴۰۰, 29 ژانویه ۲۰۲۲

با همکاری صادق کار

شنبه ها از ساعت ۱۹:۳۰تا ۲۰:۳۰ بوقت ایران 

راە حل برای خلاصی از فقر و استبداد خود شما کارگران، معلمان، کارمندان حقوق بگیر، بازنشستگان و سایر بی چیزان و محروم شدگان از رفاە و آزادی هستید. افزایش دستمزد و زندگی فراتر از خط بقا و فقر حق مسلم و مطالبە مشترک شماست. شما مطالبات مشترک دیگری هم دارید کە هر یک بە تنهایی برای پیوند خوردن شما کافی است. اگر می خواهید بە خواست های مشترک تان برسید، ضرورت اکید دارد کە متحد و همراە بشوید و بە صورت دستە جمعی اقدام بە اعتراض کنید.

در روزهای آیندە کە معلمان می خواهند اعتراض کنند، شما هم تلاش کنید با آنان بە هر شکلی کە می توانید همراە شوید. این می تواند آغازی برای حرکات مطالباتی جمعی شما بشود.

همراه با کارگران

برنامه ای از اتاق تلگرام اتحاد چپ، شنبه ۲بهمن ۱۴۰۰, 22 ژانویه ۲۰۲۲

با همکاری صادق کار

شنبه ها از ساعت ۱۹:۳۰تا ۲۰:۳۰ بوقت ایران 

نتیجە اینکە حکومت نە قصد کنار آمدن با مردم و خواستە هایشان را دارد و نە کارآیی لازم برای حل بحرانها و مشکلات فلج کنندە کشور را، بهمین جهت نباید فریب اظهارات و وعدەهای کاذب مقامات دولتی و حکومتی مبنی بر حل مشکلات و بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی را خورد. ادامە و گسترش مبارزات و سازماندهی هر چە جمعی تر اعتراضات همراە با آگاە کردن افرادی کە ممکن است فریب وعدەهای دروغ حکومت را بخورند، موثرترین شیوەی مبارزاتی برای رهایی از فقر و استبداد و نیل بە آزادی و دمکراسی است.

همراه با کارگران

برنامه ای از اتاق تلگرام اتحاد چپ، شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰ -۱۵ ژانویه ۲۰۲۲

با همکاری صادق کار

شنبه ها از ساعت ۱۹:۳۰تا ۲۰:۳۰ بوقت ایران 

از آن موقع تا همین الان سرمایە داران طرفدار آزاد سازی قیمتها و منجمد کردن دستمزدها بە مردم وعدە، ارزانی ووفور نعمت می دهند، اما سال بە سال وضع مردم بدتر شدە است و وضع آنهایی کە این وعدە ها را دادە و می دهند سال بە سال بهتر شدە است.

تا دوهفتە پیش همە آنان دادن یارانە و اختصاص ارز ٤٢٠٠ تومانی را گدا پروری می خواندند و خواهان آزادی قیمتها و حذف ارز ترجیحی بودند، حالا از فائزە رفسنجانی گرفتە تا روسای ثروتمند اتاق های بازرگانی، خواستار پرداخت یارانە بە تولید کنندگان یا در واقع ثروتمندان بە جای مردمی کە آنها را بە مرز گرسنگی کشاندەاند شدەاند.