چهارشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۹ ژانویه ۲۰۲۰

گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

در این شماره می خوانید:

-این مجلس، مجلس ما نیست، مجلس دشمنان ماست!

-تاریخ شگفت انگیز نئولیبرالیسم- بخش پنجم

-موشک های کە بجای امنیت، امنیت زدایی می کنند!

-گزارش ویژه: "ما را بحساب آورید!(1) "- بخش هیجدهم

-بازگشت پیروزمندانە سندیکا بە میان کارگران ایران

-گذر و نظری بر رویدادهای مهم کارگری هفتە

در این شماره می خوانید:

-برای آزادی و نجات همە جان های شیفتە دربند متحدانە باید بە پا خواست!

-تاریخ شگفت انگیز نئولیبرالیسم- بخش چهارم

-خصوصی و خصولتی، هر دو غارت دارایی مردم، علیە حق و حقوق کارگر!

-از بی‌ آبی تا سیل در سیستان و بلوچستان؛ چه بر سر کشاورزی می‌آید

-بجای این موش و گربە بازی های تکراری بیاید سە تا کار بکنید!

-گزارش ویژه: "ما را بحساب آورید!(1) "- بخش هفدهم

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 

در این شماره می خوانید:

-افزایش بودجە سپاە قدس، بە حساب بودجە دستمزدها!

-مصاحبه با گودرز همکار نشریه جُنگ کارگری

-نان و آزادی!

-مروری بر فعالیتهای جنبش کارگری جهانی در سال ۲۰۱۹

نگاهی به وضعیت بیکاری، در میانه صداهای ساز و برگ جنگی

-دستفروشی، تلاش برای بقا و زیست-

-دستمزد و تحریم انتخابات، دو بیرق مبارزه کارگری ایران

-تاریخ شگفت انگیز نئولیبرالیسم- بخش سوم

 

در این شماره می خوانید:

-از خانە تا کارخانە، ازدانشگاە وخیابان تا زندان سنگر مقاومت علیە رژیم گستردە است!

-تاریخ شگفت انگیز نئولیبرالیسم - بخش دوم

-آزادی فعالین سندیکایی و فعالیت سندیکایی خواست کارگران است

-گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید!(1) " - بخش شانزدهم

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 

 

در این شماره می خوانید:

-ردپای مافیای پتروشیمی در کشتار مردم ماهشهر

-تاریخ شگفت انگیز نئولیبرالیسم - بخش اول

-درباره‌ی هیاتی برای مقابله با قانون؛ هیات مقررات‌زدایی!

-پیوند خیابان با اعتصاب سراسری و جنبش های اجتماعی و مدنی قدرت سرکوب را خنثی می کند!

-گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید!(1) "- بخش پانزدهم

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 

در این شماره می خوانید:

-با تحریم گستردە انتخابات رژیم سرکوبگر را منزوی کنیم!

-استراتژیهای اتحادیه های کارگری معطوف به کار نامتعارف - بخش پایانی

-نگاهی کوتاه به نیروهای شرکت کننده در اعتراضات آبانماه ۹۸

-آیا اعتراض مسالمت آمیز آزاد است؟

-گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید!(1) " - بخش چهاردهم

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

همە دست بە دست هم متحدانە برای آزادی کارگران، معلمان، دانشجویان، روزنامە نگاران و فعالین مدنی و سیاسی زندانی و بازداشت شدگان خیزش آبان ماە مبارزە کنیم!

در این شماره می خوانید:

-مردم جنایتکاران را از کردە خود پشیمان خواهند کرد!

-استراتژیهای اتحادیه های کارگری معطوف به کار نامتعارف - بخش نهم

-بدون حتی یک قدم عقب‌نشینی؛ هفت‌تپه پیروز شد!

-مردم برای "دین قیام"کردند، یا نان؟

-گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید!(1) " - بخش سیزدهم

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

در این شماره می خوانید:

-مقاومت، همبستگی و هم گرایی، ارمغان خیزش سراسری!

-استراتژیهای اتحادیه های کارگری معطوف به کار نامتعارف - بخش هشتم

-کارگران ایرانی در قتلگاه کارگری قطر؛ سو استفاده جدید حکومت از کارگران

-هچلی کە سرکوبگران برای خود درست کردند!

-گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید!(1) " - بخش سیزدهم

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە