سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱ اوت ۲۰۲۰

گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

* سهم اتاق بازرگانی از سقوط ٦ دهک جمعیت بە زیر خط فقر کوچک نیست! یادداشت - صادق کار

* بورس مسکن، قطعه‌ای از پازل سردرگمی در زمینه‌ی مسکن- مراد رضایی

* سازماندهی "دیمی کاران"(1): نگاهی از "جنوب" - بخش پنجم - سالی رووِر –

* مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ- بخش 3 - دنیس آرنولد - ترجمه از گودرز

* مبارزە مردم برای نان و آزادی را نمی توان با صدقە و" کمک مومنانە" متوقف نمود! – صادق

* گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

او کە هم دانش و هم تجربیات مبارزاتی زیادی اندوختە بود در جمع آوری رهبران سندیکایی جهت بازسازی سندیکاهای سرکوب شدە کە بە تشکیل هئیت مؤسسان سندیکاهای کارگری منجر شد، بە همراە عدە دیگری از مبارزان جنبش سندیکایی نقش شایانی داشت و تا پایان عمر دمی در این راە بازنایستاد.

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

* از سرقت برای لقمه‌ای نان تا جراحی زیبایی حیوانات یادداشت - مراد رضایی

* ودیعە مسکن چارە گرانی مسکن نیست، دستمزدها را افزایش دهید! - صادق کار

*
مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ بخش 2 - فصلی از کتاب مساله اجتماعی در قرن بیست و یکم – نگاهی به جهان(1): انتشارات دانشگاه کالیفرنیا 2019 - دنیس آرنولد - ترجمه گودرز

*
سازماندهی "دیمی کاران"(1): نگاهی از "جنوب" - بخش چهارم - مارک آنر

*
مبارزە حتمی نتیجە دارد! – صادق

*
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

 

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

* تظاهرات ٢٦ تیر نوید یک خیزش تازە است! – یادداشت - صادق کار

*
خلف وعده‌ی دولت در وام کرونایی - مراد رضایی

*
 مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ- بخش یک - فصلی از کتاب مساله اجتماعی در قرن بیست و یکم – نگاهی به جهان(1): انتشارات دانشگاه کالیفرنیا 2019  - دنیس آرنولد - ترجمه گودرز

*
سازماندهی "دیمی کاران"1: نگاهی از "جنوب" - بخش سوم - مارک آنر

*
"
فتح الفتوح" نکردە، تشکر تان ازمقامات برای چیست؟ - صادق

*
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

دستمزد کارگران در چهار ماه نصف شد – یادداشت - مراد رضایی

همسان سازی هم بازنشستگان را از زیر خط بقا رها نمی کند! - صادق کار

حداقل بازده – دستمزد حداقلی استعماری در صنایع شیلات ساموا - بخش یازدهم - بخشی از کتاب "تعادل جزرومد - صنایع دریایی در اقیانوس آرام، ساموای آمریکا" - جواَن پوبلت – دانشگاه هاوایی زمستان 2020

*  سازماندهی "دیمی کاران"1: نگاهی از "جنوب" - بخش دوم - رونالدو مونک

*  بجای تعریف و تمجید بی هزینە از پرستاران حقوق شان را بدهید! – صادق

*  
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

 

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

* امید اسدبیگی؛ یک ابتذال شاخص در تاریخ - یادداشت - مراد رضایی

* رئیسی شایستە تقبیح است، نە تقدیر! - صادق کار

* حداقل بازده – دستمزد حداقلی استعماری در صنایع شیلات ساموا - بخش دهم - بخشی از کتاب "تعادل جزرومد - صنایع دریایی در اقیانوس آرام، ساموای آمریکا" - جواَن پوبلت – دانشگاه هاوایی زمستان 2020

* سازماندهی "دیمی کاران"(1): نگاهی از "جنوب"

یک جنبش جهانی کار ممکن است اگر اتحادیه های کارگری قادر به دیدن گنجینۀ بزرگی باشند که کارگران غیررسمی از آن برخوردارند. پرسش مرکزی در این سلسله مقالات این است: چگونه؟ - رونالدو مونک


* مقابلە با کرونا باید در محل های کار با جدیت دنبال شود! - صادق

*
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

* با اتحاد و مبارزە مشترک پروژە سرکوب رژیم را ناکام بگذاریم! - یادداشت -صادق کار

* از پشت بام خوابی تا هم‌خانگی دو خانوار در یک واحد - مراد رضایی

حداقل بازده – دستمزد حداقلی استعماری در صنایع شیلات ساموا - بخش نهم - بخشی از کتاب "تعادل جزرومد - صنایع دریایی در اقیانوس آرام، ساموای آمریکا" - جواَن پوبلت دانشگاه هاوایی زمستان 2020

* طرح کلی تاریخ کار - بخش پایانی- یان لوکاسن، انستیتو بین المللی تاریخ اجتماعی

* چرا جنبش کارگری باید حداکثر خواە شود؟ - صادق

* گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

- مدیریت هفت تپە را بە کارگران آن بسپارید! یادداشت - صادق کار

- زن‌کُشی و اشتغال زنان - مراد رضایی

- حداقل بازده دستمزد حداقلی استعماری در صنایع شیلات ساموا - بخش هشتم - بخشی از کتاب "تعادل جزرومد - صنایع دریایی در اقیانوس آرام، ساموای آمریکا" جواَن پوبلت دانشگاه هاوایی زمستان 2020

- طرح کلی تاریخ کار - بخش هفدهم - یان لوکاسن، انستیتو بین المللی تاریخ اجتماعی

- تامین اجتماعی از پرداخت حقوق بیکاری طفرە می رود! - صادق

- گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

*
ایران در مسیر رشد اقتصادی یا رشد فلاکت؟ - مراد رضایی

* کارگران و پناهندگان افغانستانی را قربانی اختلافات تان با دولت افغانستان نکنید! - صادق کار

* حداقل بازده –دستمزد حداقلی استعماری در صنایع شیلات ساموا - بخش هفتم

بخشی از کتاب "تعادل جزرومد - صنایع دریایی در اقیانوس آرام، ساموای آمریکا"

جواَن پوبلت دانشگاه هاوایی زمستان 2020 ترجمه گودرز

* طرح کلی تاریخ کار - بخش شانزدهم - یان لوکاسن، انستیتو بین المللی تاریخ اجتماعی

* خودکشی، سهم کارگران هویزە از ثروت ملی! – صادق

* گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

* دغدغە قالیباف معیشت بد مردم است، یا قدرت؟- یادداشت - صادق کار

* آتش‌سوزی در جنگل‌های خائیز؛ مشت نمونه‌ی خروار - مراد رضایی

* حداقل بازده – دستمزد حداقلی استعماری در صنایع شیلات ساموا - بخش ششم- بخشی از کتاب "تعادل جزرومد - صنایع دریایی در اقیانوس آرام، ساموای آمریکا
"- جواَن پوبلت – دانشگاه هاوایی زمستان 2020

* طرح کلی تاریخ کار - بخش پانزدهم - یان لوکاسن، انستیتو بین المللی تاریخ اجتماعی

* لپ کلام در مورد کشاکش بر سر افزایش دستمزد! – صادق

* گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری