سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۳ اوت ۲۰۲۱

گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

خواستە های مردم خوزستان. خواستە های همە مردم ایران است

تجربۀ تعاونی موندراگون بخش ششم

نان گران شد، سفرە ها تهی تر!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

رد لایحە همسان سازی سرآغاز دور تازەای از حملە بە حقوق زحمتکشان است

تجربۀ تعاونی موندراگون بخش پنجم

کارگران شورای اسلامی و تشکل دولتی نمی خواهند، اتحادیە مستقل می خواهند!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

- خرید واکسن مهمتر است یا توسعە مناطق آزاد و مزایدە ٦ هزار معدن؟

- تجربۀ تعاونی موندراگون بخش چهارم

- تداوم اعتصاب و مقاومت متحدانە کارگران نفت پیروزی آنها را رقم خواهد زد!

- گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

رهبران اعتصاب گرفتار دام تفرقە دولت نخواهند شد!

تجربۀ تعاونی موندراگون بخش سوم

در همبستگی با اعتصاب گسترده کارگران پیمانی صنعت نفت و پشتیبانی از خواست‌های آنان!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

از اعتصاب سراسری کارگران نفت و پتروشیمی حمایت کنیم

تجربۀ تعاونی موندراگون بخش دوم

درسهای یک آزمون موفق!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

اصلاح طلبان بە بهانە دفاع از انتخابات و جمهوری، در خدمت ولایت و انتصاب!

تجربۀ تعاونی موندراگون بخش اول

خابیر باراندیاران و خاویر لزاون

رئیسی و همتی هر دو در خط ولایت و صاحبان ثروت!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

بازنشستگان و کارگران با شرکت در تحریم انتخابات بە این محاکمات پاسخ خواهند داد!

ویروس نابرابری

گزارش ژانویه 2021 سازمان آکسفام بخش هفتم و پایانی

تشکلهای حکومتی دوش بە دوش بسیج و تشکلهای کارفرمایی در حمایت از انتصاب رئیسی جنایتکار

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

نامزدهای انتخابات فرمایشی و جنگ لفظی بر سر برنامە نداشتە! - صادق کار

ویروس نابرابری - گزارش ژانویه 2021 سازمان آکسفام بخش ششم

وقت انتخابات کە می شود کارگران فریاد رس پیدا می کنند! - صادق

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

جنگ کارگری

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

اتاق بازرگانی و موتئلفە تمام قد پشت رئیسی!

ویروس نابرابری

گزارش ژانویه 2021 سازمان آکسفام بخش پنجم

نان را گران کردید، دستمزدها را نیز باید افزایش دهید!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

جنگ کارگری

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

- راە حلهای نە چندان بدیع سرمقالە نویس دنیای اقتصاد برای از بین بردن شکاف طبقاتی! - صادق کار

- ویروس نابرابری

- گزارش ژانویه ۲۰۲۱ سازمان آکسفام بخش چهارم

- کارگران فریب پیام های فریبکارانە انتخاباتی رئیسی را نمی خورند! -صادق

- گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە