يكشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۶ ژوئن ۲۰۱۹

گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

در این شماره میخوانید:

-فشار بە حکومت برای رفع تحریمها را تشدید کنیم!

-بیم و امید در زمانۀ اتوماسیون انبوه: مباحثه در آیندۀ کار - بخش هشتم

-از هفت‌تپه‌ی تلگرامی تا هفت‌تپه‌ی واقعی

-کودکان نباید کار کنند، باید به رویاهایشان بپردازند

-جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه 1- بخش چهارم

-برگ هایی از تاریخ جنبش سندیکایی ایران – ١٧

با آشکار شدن اثرات گردش بە راست اقتصادی در شرایط معیشتی و کاری کارگران، اعتراضات کارگری کە پس از سرکوبها دچار افت شدە بود دوبارە شروع بە رشد نمود و مخالفت با تغییر قانون کار نیز بە سایر مطالبات کارگران افزودە شد. وسعت اعتراضات بقدری بالا گرفت کە مانع بزرگی بر سر راە تغییر قانون کار در آن مقطع بوجود آورد و حرکت در این سمت را کند نمود.

در این شماره می خوانید:

-کارگاە یا قتلگاە؟

-بیم و امید در زمانۀ اتوماسیون انبوه: مباحثه در آیندۀ کار بخش هفتم

-تشبثات یک نهاد نمایشی و ضد کارگری؛ شورای عالی کار چه می‌کند؟

-دغدغە یک کارگر

-جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه 1- بخش سوم

-برگ هایی از تاریخ جنبش سندیکایی ایران – ١٦

بعضا علت سرکوب شوراها و سندیکاهای کارگری را جنگ ایران و عراق می دانند. اما واقعیت این است کە سرکوب تشکلهای کارگری کە قبل از شروع جنگ آغاز شد ریشە در ماهیت حکومت و ترکیب  طبقاتی آن دارد و ولو اینکە جنگ هم نمی شد تشکلها باز هم سرکوب می شدند، کما اینکە سرکوب آنها در سالهای پس از جنگ نیز متوقف نشد و همچنان ادامە دارد. ضدیت جمهوری اسلامی با سندیکا های کارگری اگر بیشتر از نظام پیشین نباشد کمتر از ان نیست.

در این شماره میخوانید:

 

 

تبانی برای سرکوب تشکلهای مستقل!

بیم و امید در زمانۀ اتوماسیون انبوه: مباحثه در آیندۀ کار(بخش ششم)

زندگی زنان همراه با تبعیض و بی عدالتی

جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه - 1 بخش دوم

برگ هایی از تاریخ جنبش سندیکایی ایران – ١٥

پرونده ۷ متهم هفت تپه به دادگاه انقلاب تهران ارسال شد

در شماری از واحدها بستە بە ترکیب اعضای شوراها اقداماتی در راستای بهبود شرایط کاری و رفاهی کارگران بە انجام رسید کە در پیش از انقلاب برای کارگران دور از انتظار بود. برای نمونە می توان بە یکی از اقدامات شورای سراسری کارکنان نفت اشارە کرد کە ٣٠ هزار کارگر روزمزدی شرکت را پس از سالها انتظار بە استخدام رسمی درآورد. 

پرونده اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، ساناز اله یاری، امیرحسین محمدی فر، عسل محمدی و علی نجاتی به دادگاه انقلاب تهران ارسال شده است. در این پرونده علیرغم صدور قرار وثیقه برای متهمین بازداشتی، سرپرست دادسرای اوین با آزادی موقت آنان مخالفت کرده است.

در این شماره میخوانید:                                                                                                                                       

- راە نجات تامین اجتماعی این نیست کە شما می روید!

- بیم و امید در زمانۀ اتوماسیون انبوه: مباحثه در آیندۀ کار- بخش پنجم

- اقدامات مشترک عاجل برای آزادی زندانیان هفت تپه را سازمان دهیم!

- جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه- بخش اول

- یاد کریم کفاش کارگر مبارز گرامی باد!

- برگ هایی از تاریخ جنبش سندیکایی ایران – ١٤

- تهدید فعالان کارگری به خودداری از اطلاع‌رسانی و جلوگیری از آزادی با قرار وثیقه

وضعیتی کە باب میل رژیم و سرمایە داران بود عادت دادە است اما کارگران در اولین فرصتی کە پیدا کردند بە دنبال تشکلهای مطلوب خودشان رفتند و با تشکیل شوراهای کارگری تشکیلاتی را بوجود آوردند کە مسولین رژیم سلطنتی حتی تصورش رانکردە بودند!

علی نجاتی، کارگر بازنشسته و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران هفت‌تپه هشتم آذر ماه ۹۷ به اتهام نقش در اعتصابات کارگران نیشکر هفت‌تپه در منزل خود بازداشت و در تاریخ هشتم بهمن ماه به دلیل بیماری قلبی و تنفسی با مرخصی درمانی از زندان بیرون آمد. نجاتی در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه به شعبه هفتم برای اخذ آخرین دفاعیات خود احضار شد.