گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

مطالب این شماره جنگ کارگری:

چارە کار ایستادن در صف نیست! - صادق کار

برنامه های تضمین اشتغال: بررسی تئوریها و تجربیات عملی بخش سوم - فاضل کبوب

خامنەای و چرایی دیدار با کارگران - صادق

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جنگ کارگری

مطالب این شماره جنگ کارگری:

مردم زیر بار این همە گرانی و ستم نخواهند رفت! - صادق کار

برنامه های تضمین اشتغال بررسی تئوریها و تجربیات عملی بخش دوم - فاضل کبوب

اول ماە مە از پاریس تا تهران - صادق

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جنگ کارگری

تعاونیها نوع خاصی شرکت اند: می توانند کوچک باشند یا بزرگ، ملی باشند یا چندملیتی، انتفاعی باشند یا غیرانتفاعی. تعاونیها نوع خاصی شرکت اند، زیرا در تملک خصوصی نیستند، اما همچنین به جامعه و به دولت نیز تعلق ندارند. یک تعاونی به معنای واقعی کلمه مشارکت برابر کسانی است که هم صاحب و سرمایه گذار آن اند، هم عضو یا مشتری یا کارگر آن.

دفتر حاضر مجموعه ای شامل دو مقاله در بارۀ کار بی ثبات است. مقالۀ نخست با مکث بر پژوهشهای نظری، تفاسیر مختلفی را که از نقش کار بی ثبات در تاریخ سرمایه داری توسط محققان اجتماعی-اقتصادی، حقوقی و اخیراً توسط مورخان، و محققان فمینیسم و پسااستعمار ارائه شده اند، با هم مقایسه می کند. دومین مقاله بر تجربیات عملی یک فعال اتحادیه ای در این باره اتکا دارد. کوشش هر دو مقاله پاسخگوئی به این سؤال است: "آیا کار بی ثبات محصول شرایط تاریخی خاصی مانند پست فوردیسم و ​​نئولیبرالیسم است یا یک قاعدۀ واقعی در نظام سرمایه داری؟"

اول ماه مه گرامی باد!

مطالب این شماره جنگ کارگری:

اعلامیه هیئت سیاسی-اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

گزارشی از  وضعیت و مبارزات کارگران و مزدبگیران ایران در یک سال گذشته

نگاهی به وضعیت طبقه کارگر در اوکراین و روسیه

بە پیام اول ماە مە، پیام اتحاد و همبستگی، عمل کنیم!

جبهۀ متحد کارگری، سرودۀ برتولت برشت

اولین اول ماە مه من!

جنگ، طناب دار کارگران و فرودستان!

در باب کار بی ثبات و دو چالش زائیدۀ آن

image-20220429201742-1

توضیح: گروە کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) هر سالە به مناسبت اول ماە مە گزارشی را در مورد وضعیت جنبش کارگری ایران جهت اطلاع احزاب و اتحادیە های کارگری جهان و دیگر علاقمندان بە چند زبان تهیه می کند. نوشتۀ حاضر متن فارسی گزارش سال گذشته، از مە ٢٠٢١ تا مە ٢٠٢٢، است.

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

با همبستگی بسوی برگزاری روز جهانی کارگر برویم - گروە کار کارگری حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

برنامه های تضمین اشتغال: بررسی تئوریها و تجربیات عملی بخش اول -  کبوب، فاضل

با اعتراض یک پارچە و گستردە توطئە کاهش دستمزدها را بی اثر کنیم! - صادق

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جنگ کارگری

روز کارگر روز اعتراض دستە جمعی بە استبداد و بی عدالتی، اعتراض بە ممنوعیت برگزاری اجتماعات در روز جهانی کارگر و زیر پا نهادن حق تشکل و اعتصاب، اعتراض بە سیاست بی حقوق سازی نیروی کار، بە تغییر قانون بازنشستگی، بە منجمد کردن دستمزدها در زیر خط فقر، بە ندادن بە موقع دستمزدها و منطقەای و توافقی کردن آن، بە قراردادهای اسارتبار موقت، بە کار شرکتی و پیمانی، بە تبعیضات جنسیتی و مزدی، بە خصوصی سازی و خصوصی سازی تامین اجتماعی و ناکارآمد کردن بیمە های درمانی وتداوم غارت تامین اجتماعی وبە کار کودک است

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

عامل عمدە گرانی روز افزون سیاستهای شوک درمانی دولت است - صادق کار

کارگران جهان متحد شوید! بخش ششم و پایانی - رونالدو مونک (Ronaldo Munck)

بازنشستگان اگر تظاهرات نکنند، چە کنند؟ - صادق

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جنگ کارگری

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

نە بە جنگ و تجاوز، آری بە صلح و آزادی ! - صادق کار

کارگران جهان متحد شوید! بخش پنجم - رونالدو مونک (Ronaldo Munck)

جنبش کارگری از پارسال تا امسال - صادق

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جنگ کارگری

روز کارگر روز اعتراض دستە جمعی بە استبداد و بی عدالتی، اعتراض بە ممنوعیت برگزاری اجتماعات در روز جهانی کارگر و زیر پا نهادن حق تشکل و اعتصاب، اعتراض بە سیاست بی حقوق سازی نیروی کار، بە تغییر قانون بازنشستگی، بە منجمد کردن دستمزدها در زیر خط فقر، بە ندادن بە موقع دستمزدها و منطقەای و توافقی کردن آن، بە قراردادهای اسارتبار موقت، بە کار شرکتی و پیمانی، بە تبعیضات جنسیتی و مزدی، بە خصوصی سازی و خصوصی سازی تامین اجتماعی و ناکارآمد کردن بیمە های درمانی وتداوم غارت تامین اجتماعی وبە کار کودک است. 

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

"رانت مخالفت مجاز"ابداع تازە دستگاە سرکوب برای تشدید سرکوب - صادق کار

کارگران جهان متحد شوید! بخش چهارم - رونالدو مونک (Ronaldo Munck)

پرستاران و ١٢ جور قرارداد کاری - صادق

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جنگ کارگری

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

"تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین" با شعار و فرمان ممکن نیست! - صادق کار

کارگران جهان متحد شوید! بخش سوم - رونالدو مونک (Ronaldo Munck)

دستمزدهای زیر خط فقر و فزون خواهی روسای اتاقهای بازرگانی - صادق

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جنگ کارگری

 

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

سال سختی گذشت، سال سختتری از راە می رسد - صادق کار

کارگران جهان متحد شوید! بخش دوم -  ونالدو مونک (Ronaldo Munck)

حق خواهی و مطالبە گری جرم و اغتشاش نیست - صادق

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جنگ کارگری

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

سال بە سال دریغ از پارسال از این همە فقر و بیداد! - صادق کار

کارگران جهان متحد شوید! بخش اول - رونالدو مونک (Ronaldo Munck)

دستمزد کارگران نصف سبد هزینە بخور ونمیر خانوار! - صادق

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جنگ کارگری

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

٨ مارس از روز زنان کارگر تا روز جهانی زن - صادق کار

کار بی ثبات: قاعده یا استثنا در سرمایه داری؟ بخش دهم و پایانی - الویسا بتی

اشتغال دغدغە اصلی زنان - صادق

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جنگ کارگری

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

سیاست های تعدیلی عامل سفرەهای خالی! - صادق کار

کار بی ثبات: قاعده یا استثنا در سرمایه داری؟ بخش نهم - الویسا بتی

تداوم و گسترش مبارزات ضامن لغو کار پیمانی است - صادق

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جنگ کارگری

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

از اعتراض معلمان در ٣٠ بهمن و ٣ اسفند حمایت کنیم! - صادق کار

کار بی ثبات: قاعده یا استثنا در سرمایه داری؟ - الویسا بتی

مصوبە ای دیگر علیە حقوق کارگران در برنامە بودجە دولت - صادق

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جنگ کارگری

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

ایران را انقلاب دیگری باید! - صادق کار

کار بی ثبات: قاعده یا استثنا در سرمایه داری؟ بخش هفتم - الویسا بتی

از فراخوان ٣٠ تشکل بازنشتگان برای اعتراض حمایت کنیم - صادق

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جنگ کارگری

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

بە نام احیای "جمهوریت نظام"علیە بدیل جمهوریخواهی! - صادق کار

کار بی ثبات: قاعده یا استثنا در سرمایه داری؟ بخش ششم - الویسا بتی

این دادنامە نیست، بیداد نامە است! - صادق

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جنگ کارگری

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

شکم سیرها مردم را بە تحمل گرسنگی فرا می خوانند! - صادق کار

کار بی ثبات: قاعده یا استثناء در سرمایه داری؟ بخش پنجم - الویسا بتی

برچیدن بساط ظالمانە شرکتهای پیمانکاری، کار مجلس نیست، کار خود کارگران است! - صادق

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جنگ کارگر

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

اعتراضات گستردە، رژیم فاقد راە کار و آیندە! - صادق کار

کار بی ثبات: قاعده یا استثنا در سرمایه داری؟ بخش چهارم - الویسا بتی

از "دومینوی دستمزد"، تا دو مینوی فلاکت! - صادق

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جنگ کارگری

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

مردم اگر نجنبند نان خالی را هم از سفرە هایشان می دزدند! - صادق کار

کار بی ثبات: قاعده یا استثنا در سرمایه داری؟بخش سوم - الویسا بتی

مصاف قلم و مدنیت با تفنگ و خشونت در اعتراض معلمان - صادق

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جنگ کارگری

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

وفور کالا با قیمت گران و جیب خالی جز حسرت بە چە کار می آید؟ - صادق کار

کار بی ثبات: قاعده یا استثنا در سرمایه داری؟ بخش دوم - الویسا بتی

مجازات کارگر بجای کارفرما توسط مجاری قانونی! - صادق

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جنگ کارگری

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

سیاە نمایی نیست واقعیتی جاری است - صادق کار

کار بی ثبات: قاعده یا استثنا در سرمایه داری؟ بخش اول - الویسا بتی

"حمایت" از تولید از جیب کارگر! - صادق

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جنگ کارگری

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

تداوم اعتراضات وتحکیم تشکیلات راە رسیدن بە مطالبات - صادق کار

جنبش تعاونی در قرن 21 بخش دهم و پایانی - جان کرل

مقصر اصلی این جنایات دولت و پراکندگی کارگر است - صادق

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جنگ کارگری

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

انفعال در مقابل بودجە فلالکت آور، پذیرش گرسنگی است! - صادق کار

جنبش تعاونی در قرن 21 بخش نهم - جان کرل

درس های ارزندە اعتصاب معلمان و ملزومات فعالیت سندیکایی - صادق

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جنگ کارگری

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

  • در ضرورت تلفیق مبارزە برای افزایش دستمزد با برگشت بە برجام
  • جنبش تعاونی در قرن 21 بخش هشتم
  • تعرض پشت تعرض بە حقوق کارگر
  • گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

! بازندە اصلی سرکوب کشاورزان و مردم اصفهان رژیم است!

جنبش تعاونی در قرن 21 بخش هفتم

تلاش برای قانونی کردن بیگاری زیر پوشش "طرح مهارت آموزی"

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە