شنبه ۰۱ آبان ۱۴۰۰ - ۲۳ اکتبر ۲۰۲۱

گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

رفیق باران کارآمد در مبارزات فشردە و پر ثمر کارگران صنعت نفت در دهە های ٢٠ و ٣٠ نقش برجستەای داشت و از رفقای همرزم و نزدیک رفیق زندە یاد علی امید مبارز برجستە و سر افراز جنبش سندیکایی بود. باران همچنین عضو نخستین هیئت اعزامی شورای متحدە مرکزی بە کنگرە فدراسیون سندیکای جهانی در فرانسە بود. او بە دلیل شرکت در اعتصابات کارگران نفت چند بار بازداشت شد و در سال ١٣٣٧ نیز بخاطر فعالیتهای سیاسی و سندیکایی دوبارە بە زندان افتاد.

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

راە کار کارگری برای افزایش دستمزد قرار داد های دستە جمعی است

تاریخ و تئوری تعاونیها بخش هشتم و پایانی

سپیدە نماد است، نمادها را نمی توان مرعوب و مغلوب کرد

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

مردم گرسنە اگر طغیان نکنند چە کنند!

تاریخ و تئوری تعاونیها بخش هفتم

مبارزە موثر برای لغو کار پیمانی مستلزم مبارزە مشترک سازمانیافتە ست

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

گرسنگان را با سرکوب نمی توان از اعتراض بازداشت!

تاریخ و تئوری تعاونیها بخش ششم

استقلال تشکلهای کارگری، هم مرز و هم معیار!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

معلمان و فرهنگیان از حقوق شان نخواهند گذشت!

تاریخ و تئوری تعاونیها بخش پنجم

با تغییرات ارتجاعی در قانون کار باید مبارزە کرد!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

اتاق های بازرگانی همە چیز را برای خودشان یکجا می خواهند!

تاریخ و تئوری تعاونیها بخش چهارم

کارگران فریب وعدەهای کاذب قالیباف را نخواهند خورد!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

وعدە وام یک میلیاردی راهکار نیست، فرستادن جوانان پی نخود سیاە ست

تاریخ و تئوری تعاونیها بخش سوم

مقصر اصلی دولت است، فرافکنی نکنید!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

کارگران زیر بار نخواهند رفت!

تاریخ و تئوری تعاونیها - بخش دوم

تلاش برای تحمیل تشکلهای دولتی بە کارگران نفت محکوم بە شکست است!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

گرانی موادغذایی، "اثرات عوامل روانی" نیست، واقعیت غیر قابل انکار است!

تاریخ و تئوری تعاونی ها - بخش اول

پیام.ظریف یک پیام اعتصاب شکنانە!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

جنگ کارگری

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

پیش از آنکە کرونا درب خانە هایمان را بزند، بە فکر چارە باشیم!

تجربۀ تعاونی موندراگون بخش دهم و پایانی

بازی موش و گربە تشکلهای حکومتی با کارگران و مطالبات کارگری

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە